IZA Waardenland

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft tot doel om met alle betrokkenen samen de zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed te houden. Dat vraagt in elke regio weer wat andere inspanningen: omdat de zorgbehoeften verschillen, omdat het aanbod verschilt en omdat regionale omstandigheden verschillen.
Voor de regio Waardenland (= Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden) gaan we in beeld brengen wat de belangrijkste knelpunten zijn in deze regio (het regiobeeld) en wat er met voorrang moet worden opgepakt (het regioplan).

Programmateam
Iemke Bruseker (gemeente Gorinchem namens regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden)
Linda Huizer (gemeente Dordrecht namens regio Drechtsteden)
Ingrid Vaartmans (VGZ)
Ines Pruijt (Drechtzorg)
Contact
Petra Smeets: psmeets@tienorganisatieadvies.nl; 06 – 15 05 88 89

Regio-overzicht van samenwerkingsnetwerken
Overzicht van samenwerkingsnetwerken in de regio Rotterdam, Zuid-Hollandse Eilanden, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en Waardenland als startpunt om gericht samen te werken aan een goede gezondheid van en zorg voor inwoners. Het overzicht wordt vier keer per jaar door Samergo geüpdatet. Opmerkingen of aanvullingen kunt u insturen via de pagina.

Transformatieplannen
Een van de IZA-afspraken is dat zorgaanbieders, zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten samen plannen maken voor zorgtransformaties. Het maken van een plan voor een impactvolle transformatie is erop gericht om de transformatie op een goede en efficiënte manier te realiseren en de kans te vergroten dat de transformatie succesvol verloopt en goede resultaten worden bereikt. Betrokken zorgpartijen werken dit plan in lijn met het regiobeeld en -plan uit. Het is mogelijk dat een transformatieplan los van een regioplan tot stand komt.
Voor transformatievoorstellen die de snelle toets zijn gepasseerd kijk hier.
Bron: www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl

Regioplan Waardenland
Afgelopen voorjaar heeft de regio Waardenland een IZA-regiobeeld opgesteld en vastgesteld. Kijk hier voor de samenvatting
Het regiobeeld vormt de basis voor het regioplan. Het regiobeeld toont de ontwikkelingen in de zorgbehoefte en andere relevante bevolkingsinformatie. Daarnaast komen inzichten over de capaciteit en prestaties van zorg, welzijn en ondersteuning in de regio hierin terug. In het regiobeeld komen vergrijzing, mentale gezondheid en leefstijlproblematiek naar voren als belangrijkste regionale opgaven in de regio Waardenland. Het regiobeeld is tot stand gekomen vanuit een brede samenwerking in deze regio: van welzijn/social work en ziekenhuizen tot huisartsen, apothekers en zorgaanbieders. Daarmee kunnen we er dan ook vanuit gaan dat we een breed beeld van deze regio hebben kunnen neerleggen.
In het regioplan stellen we vast wat de belangrijkste opgaven zijn om de zorg en ondersteuning toegankelijk en betaalbaar te houden in onze regio. Vandaaruit maken we afspraken over hoe we deze opgaven gezamenlijk aanpakken en uitvoeren en wat de randvoorwaarden daarvoor zijn. Ook worden verbindingen gelegd naar onder andere de acute zorg (ROAZ-beeld), de gehandicaptenzorg en de cruciale zorg GGZ. Waar nodig vindt verdieping plaats met behulp van (meer) gemeentelijke data.

Op 30 oktober heeft het regioplan-festival plaatsgevonden waar veel verschillende partijen uit alle sectoren van zorg, ondersteuning en welzijn bij aanwezig waren, inclusief vertegenwoordigers van inwoners en cliënten. Met de inbreng van al die kennis op deze dag, wordt het regioplan nu verder uitgewerkt. Eind december moet het regioplan af zijn en wordt het, gedragen door alle sectoren, ingeleverd bij het ministerie van VWS. Via deze link is de presentatie die op 30 oktober gebruikt is, te zien. Kijk via deze link naar de illustraties die door Pascalle Karthaus tijdens het festival zijn gemaakt.

Agenda ontwikkeling Regioplan

 • 31 december regiobeeld klaar en ge-upload naar JZOJP
 • 18 december bestuurlijk regio-overleg
 • November/december toetsen conceptplan bij stakeholders
 • 30 oktober ‘Regioplan festival Waardenland’ in Dordrecht

Basisbeeld regio Waardenland
Het basisbeeld regio Waardenland bestaat uit regionale en sectorale data en informatie op zorgkantoorniveau zoals bekend en beschikbaar op peildatum 1 juni 2023. Kijk hier voor de samenvatting.
Het regiobeeld is tot stand gekomen vanuit een brede samenwerking in deze regio: van welzijn/social work en ziekenhuizen tot huisartsen, apothekers en zorgaanbieders. Daarmee kunnen we er dan ook vanuit gaan dat we een breed beeld van deze regio hebben kunnen neerleggen.
Dit is het regiobeeld zoals het formeel is opgeleverd aan VWS. Het is een dynamisch beeld. In de volgende fase, de ontwikkeling van het regioplan, zullen nog verbindingen worden gelegd naar onder andere de acute zorg (ROAZ-beeld), de gehandicaptenzorg en de cruciale zorg GGZ. Ook zal er waar nodig verdieping plaatsvinden met behulp van (meer) gemeentelijke data.

Agenda ontwikkeling regiobeeld

 • 1 juli regiobeeld klaar en ge-upload naar JZOJP
  • kijk hier voor de regiobeelden van alle regio’s
 • 26 juni bestuurlijk regio-overleg
 • 7 juni brede regionale terugkoppelsessie (webinar)
 • 1 juni fysieke en 5 juni digitale werksessie inwoners/cliënten/patiëntenraden
  • presentatie programmateam over aanpak regiobeeld en regioplan
 • 1 juni presentatie deelnemersraad Drechtzorg en wethouders regiogemeenten
 • 12 mei brede bijeenkomst
 • 29 maart brede bijeenkomst digitaal

Algemene info en links

Scroll naar boven