Doelstelling

De doelstelling van de CVA-keten ZHZ is om de zorg aan mensen met een CVA te verbeteren door een kwalitatief goed en samenhangend aanbod van zorg te realiseren, uitgaande van de behoefte van de patiënt. Om dit te doel te bereiken is realisatie van een goed georganiseerd zorgproces in de CVA-zorgketen nodig dat, binnen de gestelde normen en richtlijnen, in staat is effectieve en efficiënte output en patiënten uitkomsten te genereren.

Ambities

De CVA-keten ZHZ heeft de ambitie om een goede samenwerking tussen de beide deelketens te bewerkstelligen en de doorstroom van CVA-patiënten door de keten zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden. Verdere ambities zijn:

In 2022 is het CVA nazorgprotocol van 2017 herzien en omgevormd tot het Zorgpad CVA keten .