De nazorg van CVA-patiënten is over algemeen nog niet goed geregeld, terwijl uit onderzoek blijkt dat CVA-patiënten in de vervolgfase een grote kans lopen op terugval en het ontwikkelen van depressie, wat resulteert in verlies van zelfredzaamheid.

Binnen de CVA-zorgketen zijn twee werkgroepen opgericht voor het verbeteren van de nazorg. Een werkgroep heeft zich gericht op de informatie aan de patiënt, de andere werkgroep op een goede overgang naar de vervolgzorg.

App voor patiënten
Het patiënteninformatiedossuier (PID) is omgezet in een app. De app is bedoeld voor patiënten die een CVA hebben  doorgemaakt en hun mantelzorger(s). De informatie over het behandeltraject en de aandoening wordt in kleine stukjes verstrekt, wat het gebruikersgemak voor CVA-patiënten bevordert. Ook kan de app op de juiste momenten informatie verstrekken en herinneringen sturen, zodat de patiënt en zijn mantelzorger optimaal geïnformeerd worden. De papieren variant (PID) blijft echter ook gewoon bestaan voor patiënten die dat prettiger vinden. Klik hier voor meer informatie over de app.

Overgang naar de vervolgzorg
De werkgroep nazorg heeft, in opdracht van de stuurgroep CVA-zorg Drechtzorg, hard gewerkt aan het realiseren van een nazorgprotocol.

Om patiënten en hun mantelzorgers inzicht te geven in de gevolgen van een CVA en om hen te begeleiden bij het zo zelfstandig mogelijk functioneren is goede nazorg belangrijk.
Vanuit deze constatering is er binnen de CVA-keten Drechtzorg een aantal activiteiten en afspraken gemaakt op het terrein van nazorg aan patiënten die getroffen zijn door een hersenbloeding of herseninfarct. De patiënt en zijn hulpvraag staan centraal in het nazorgtraject.

Het doel van de nazorg is het tijdig onderkennen en behandelen van stoornissen en/of beperkingen die zijn ontstaan ten gevolge van het CVA. Alle ketenpartners zijn op de hoogte van de mogelijkheden die de verschillende instellingen en zorgverleners te bieden hebben voor CVA-patiënten. Het voorliggende protocol beschrijft de instrumenten die binnen de CVA-keten Drechtzorg beschikbaar zijn om betreffende de nazorg te voldoen aan de visie van de keten. Deze visie houdt in: op de juiste plaats en het juiste moment zorg kunnen bieden die de patiënt, partner of andere direct betrokkene nodig heeft.

Hier vindt u het CVA nazorgprotocol. Opmerkingen of aanvullingen kunnen worden doorgegeven aan Marlinda Knape, ketencoördinator, via dit e-mailadres. Uw reacties worden op prijs gesteld.

Er zijn in deze regio inmiddels nazorgverpleegkundigen actief op het gebied van huisbezoeken. Lees meer hierover in Huisbezoeken CVA-verpleegkundigen.