Binnen Drechtzorg bestaat al jarenlang aandacht voor transmurale gegevensuitwisseling. Gewerkt is aan het verhogen van het aantal aansluitingen van huisartsen en apotheken op het Landelijk Schakelpunt (LSP), het verhogen van het aantal toestemmingen van patiënten voor het delen van hun gegevens en het maken van afspraken tussen zorgaanbieders onderling over veilige medicatieoverdracht.

Medio 2021 werd door één van de partners uit de keten Transmurale Medicatieoverdracht geconstateerd dat het in 2014 ondertekende convenant ‘Medicatie overdracht in keten’ toe was aan een herijking. Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van alle betrokken sectoren, heeft nagedacht over een uitwerking die aansluit bij de behoeften van de regiopartners. De uitkomst van de mooie samenwerking door de werkgroep is een gezamenlijk protocol, met aandacht voor de verbeterpunten die tijdens het herijkingsproces zijn aangedragen en besproken. Tijdens de deelnemersraadvergadering van 23 juni jl. is dit protocol door de bestuurders van de Drechtzorg-leden vastgesteld en ondertekend.

De leden van de werkgroep werken in 2022 verder aan praktische To-Do lijsten per sector, die een eerste aanzet zijn voor het aanpakken van de verbeterpunten uit het protocol. De afspraken en aandachtspunten worden zo bij de betreffende partners onder de aandacht gebracht. De ambitie is om jaarlijks de voortgang van de verbeterpunten te evalueren en op basis hiervan vervolgacties te initiëren. Middels de nieuwsbrief zullen we u hiervan op de hoogte blijven houden.

Voor organisaties in de gezondheidszorg die gebruik willen maken van het LSP om medicatiegegevens op een gestandaardiseerde en veilige manier te kunnen uitwisselen is een aansluitplan opgesteld, de zogenoemde Toolbox LSP.