Stuurgroep CVA Zuid-Holland Zuid

De leden van de stuurgroep bekleden een sleutelfunctie in de CVA-keten. Alle sectoren/domeinen uit de keten zijn in de stuurgroep vertegenwoordigd. De patiëntenvertegenwoordiging is geborgd door afvaardiging in de stuur- en werkgroepen vanuit Hersenletsel.nl. De stuurgroep ontwikkelt beleid voor het ketenproces en zet aan tot verbeteringen en vernieuwingen. Ook maakt de stuurgroep de vertaalslag van evidence-based en best practice voorbeelden naar de praktijk. Voor verbetertrajecten en innovaties worden indien nodig werkgroepen aangesteld. 

Taken en verantwoordelijkheden zijn onder andere

De CVA-stuurgroep Zuid-Holland Zuid bestaat uit de volgende leden

CVA ketencoördinatie

Om een CVA-zorgketen goed te laten functioneren is coördinatie nodig. Zonder coördinatie verdwijnt namelijk het zicht op de keten, worden verstoringen niet goed meer opgemerkt en loopt de keten het risico op fragmentatie. De coördinator is binnen een regionale keten verantwoordelijk voor de aansturing op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. Op tactisch niveau onderhoudt de coördinator contacten met de ketenpartners en is (mede) verantwoordelijk voor het proces van monitoring van de prestaties en kwaliteit van de zorgketen. De coördinator speelt een rol in het voorbereiden van het strategisch overleg én is het centrale aanspreekpunt naar de bestuurders. De coördinator is tevens een belangrijke succesfactor in de verdere ontwikkeling van de zorgketen, de patiëntenzorg en het aanleveren van verschillende gegevens.

Marlinda Knape is coördinator van de CVA keten Drechtsteden-Hoeksche Waard.
Lian Jansen is coördinator van de CVA keten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Taken en projecten van de CVA-zorgketen worden verder uitgewerkt in verschillende werkgroepen, zoals in de werkgroep patiëntenparticipatie en de werkgroep nazorg.
Het ketenoverleg, waarbij alle ketenpartners aan tafel zitten, heeft een signalerende functie.

Binnen de CVA-zorgketen is een aantal belangrijke documenten vastgesteld, waaronder de structuur van de CVA-zorgketen.
Verder is in de stuurgroepvergadering het CVA ketenprotocol Zuid-Holland Zuid vastgesteld en ondertekend door de deelnemers van de keten.