Bestuursmodel

De CVA-ketenzorg ZHZ kent twee deelketens: Drechtsteden & Hoeksche Waard en Alblasserwaard & Vijfheerenlanden. Iedere deelketen heeft een ketencoördinator. De keten is zo samengesteld dat er een regionale spreiding van de CVA-zorg is, gegarandeerd in het verzorgingsgebied van de betrokken instellingen. Er vindt periodieke afstemming plaats tussen de coördinatoren van beide deelketens.

 

Stuurgroep

Alle organisaties uit de keten zijn in de stuurgroep vertegenwoordigd. De patiëntenvertegenwoordiging is geborgd door afvaardiging vanuit Hersenletsel.nl.

De stuurgroep is de basis van de keten en is verantwoordelijk voor:

 • de resultaten van de gehele CVA-keten ZHZ
 • het vaststellen, de uitvoering en de evaluatie van het beleid;
 • het leveren van input voor en accorderen van het jaarplan;
 • het signaleren van kansen en bedreigingen,
 • de PR van de CVA-keten ZHZ in de regio;
 • het bijhouden van landelijke ontwikkelingen en past indien nodig hier het beleid op aan;
 • het bevorderen van (multidisciplinaire) organisatie-overstijgende samenwerking;
 • het bewaken van het doel en het werkgebied van de keten;
 • het vaststellen van in- en uittredende partners in de keten;
 • het doen van voorstellen t.a.v. noodzakelijke capaciteit, bijvoorbeeld voor revalidatie van CVA-patiënten; communicatie met de bestuurders van de betrokken organisaties.

 

Werkgroepen

 • Onder de stuurgroep is per deelketen een werkgroep (met eventueel subwerkgroepen) actief.
 • Deze werkgroepen werken middels een eigen jaarplan. De jaarplannen van de werkgroepen van de deelketens zijn onderling afgestemd.
 • De werkgroepen worden gevormd door vertegenwoordigers van deelnemende organisaties binnen de deelketen. De werkgroep(en) koppelen via de coördinatoren van de deelketens terug aan de stuurgroep.
 • De verantwoordelijkheid voor de aansturing van de aan de keten betrokken medewerkers ligt in de hiërarchische lijn van de betreffende instelling.
 • De betrokken organisaties stellen direct betrokken medewerkers in de gelegenheid om deel te nemen aan de gezamenlijke werkgroepen.

 

Het bestuursmodel en verdere ketenafspraken zijn vastgelegd in het Convenant CVA ketenzorg ZHZ 2022-2024

 

CVA ketencoördinatie

Om een CVA-zorgketen goed te laten functioneren is coördinatie nodig. Zonder coördinatie verdwijnt namelijk het zicht op de keten, worden verstoringen niet goed meer opgemerkt en loopt de keten het risico op fragmentatie. De coördinator is binnen een regionale keten verantwoordelijk voor de aansturing op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. Op tactisch niveau onderhoudt de coördinator contacten met de ketenpartners en is (mede) verantwoordelijk voor het proces van monitoring van de prestaties en kwaliteit van de zorgketen. De coördinator speelt een rol in het voorbereiden van het strategisch overleg én is het centrale aanspreekpunt naar de bestuurders. De coördinator is tevens een belangrijke succesfactor in de verdere ontwikkeling van de zorgketen, de patiëntenzorg en het aanleveren van verschillende gegevens.

Marlinda Knape is coördinator van de CVA-keten Drechtsteden-Hoeksche Waard.
Lian Jansen is coördinator van de CVA-keten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

 

Scroll naar boven