12 november 2019

“Wij zijn Drechtzorg!” is de titel van de Ontwikkelagenda 2020 t/m 2022 die de deelnemersraad van Drechtzorg in de vergadering van 11 november jl. heeft aangenomen. Het afgelopen jaar heeft een herijking van de vorige ontwikkelagenda plaatsgevonden en daar zijn alle deelnemers van Drechtzorg actief bij betrokken. Met trots presenteren wij dan ook het nieuwe document dat een leidraad is die ons richting geeft voor de thema’s waar we als Drechtzorg in gezamenlijkheid aan werken. Het vormt de komende jaren de basis voor de jaarplannen die een concrete uitwerking zijn met daarin een beschrijving van te ondernemen activiteiten om de doelstellingen in de thema’s te bereiken. De drie thema’s voor de komende jaren zijn:

  1. Kwetsbare ouderen
  2. Big data(stromen) en technologie
  3. Eigen regie naar vermogen

Nieuw in deze ontwikkelagenda zijn de drie leidende principes die we in elk thema toepassen: we werken samen en domeinoverstijgend, we zetten de cliënt (en zijn naasten) centraal, we hebben een brede kijk op gezondheid.
In 2020 zullen we de eerste stappen zetten om de doelstellingen te bereiken. Deze zijn beschreven in het jaarplan 2020 dat onder voorbehoud is aangenomen in de vergadering van 11 november. Zodra dit jaarplan compleet en definitief is, zullen we dat eveneens publiceren op de website.