12 november 2019

“Wij zijn Drechtzorg!” is de titel van de Ontwikkelagenda Drechtzorg 2020 tm 2022 die de deelnemersraad van Drechtzorg in de najaarsvergadering van 2019 heeft aangenomen. Het afgelopen jaar heeft een herijking van de vorige ontwikkelagenda plaatsgevonden en daar zijn alle deelnemers van Drechtzorg actief bij betrokken. Dit nieuwe document is een leidraad die ons richting geeft voor de thema’s waar we als Drechtzorg in gezamenlijkheid aan werken. Het vormt de komende jaren de basis voor de jaarplannen, met daarin een beschrijving van te ondernemen activiteiten om de doelstellingen in de thema’s te bereiken. De drie thema’s voor de komende jaren zijn:

  1. Kwetsbare ouderen
  2. Big data(stromen) en technologie
  3. Eigen regie naar vermogen

Nieuw in deze ontwikkelagenda zijn de drie leidende principes die we in elk thema toepassen: we werken samen en domeinoverstijgend, we zetten de cliënt (en zijn naasten) centraal, we hebben een brede kijk op gezondheid.

Verder verwijst de titel ‘Wij zijn Drechtzorg’ naar de ambitie om Drechtzorg écht een netwerk te maken van ons allemaal: de 34 deelnemende (zorg)organisaties, het bestuur, de coördinatoren en projectleiders én al onze mensen binnen de zorgorganisaties die zich inzetten voor de transmurale samenwerking op het gebied van zorg in onze regio.

In 2020 zullen we de eerste stappen zetten om de doelstellingen te bereiken. Deze zijn beschreven in het jaarplan 2020.