28 maart 2018

In november 2017 informeerden wij u over de voortgang in de vorming van het Zorgnetwerk antibioticaresistentie (ABR) in Zuidwest Nederland, waar de zorginstellingen in Zuid-Holland Zuid onderdeel van uitmaken. Wat hebben we tot nu toe met elkaar gedaan en waar heeft dat toe geleid? Wat staat er de komende periode op het programma met de verpleeghuizen, ziekenhuizen, thuiszorg en Meldpunt Uitbraken Infectieziekten (MUIZ) in Zuid-Holland Zuid? Daarover praten we u graag bij.

35 gesprekken gevoerd met zorginstellingen in ZHZ
De GGD bezoekt alle 50 zorginstellingen in Zuid-Holland Zuid (samen hebben zij 270 locaties), om te praten over het zorgnetwerk antibioticaresistentie en over het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten. Er zijn inmiddels 35 gesprekken gevoerd met: ziekenhuizen, laboratoria voor medische microbiologie, verpleeghuizen, woonzorgcentra, thuiszorg, drie zorggroepen voor huisartsenzorg/huisartsenposten, een afvaardiging van apothekers, en de regionale ambulance voorziening. De komende maanden volgen nog gesprekken met thuiszorg, gehandicapteninstellingen en revalidatie-instellingen.

Verpleeghuizen ZHZ
De GGD voerde al langere tijd periodiek inhoudelijk overleg met specialisten ouderengeneeskunde van zes verpleeghuisorganisaties in ZHZ, waarbij ook het RLM aanwezig is. Dit overleg gaan we verbreden naar twaalf organisaties, die samen 67 vestigingen van verpleeghuizen en woon-zorg-centra in Zuid-Holland Zuid hebben. Een aantal biedt bovendien thuiszorg.

De specialisten ouderengeneeskunde die actief zijn in/vanuit deze verpleeghuizen gaan bovendien onderzoeken of zij vanaf de zomer 2018 samen kunnen toewerken naar één regionaal antibioticum-beleid voor de verpleeghuizen in Zuid-Holland Zuid. Op 5 april vindt de eerste bijeenkomst hierover plaats. Hierbij is het voornemen om ook afstemming te zoeken met onder andere het RLM, de GGD, apothekers en specialisten in de ziekenhuizen.

Ine Frénay, arts- microbioloog van het RLM participeert in de landelijke werkgroep Audits en Infectiepreventie in verpleeghuizen. Zij heeft in deze werkgroep een “leermodel” ingebracht, dat in o.a. UMCU, Radboudziekenhuis en Slotervaart ziekenhuis als zeer succesvol en veelbelovend wordt ervaren. Met dit leermodel worden álle medewerkers in de ziekenhuizen op verschillende niveaus dagelijks getraind in infectiepreventie en de vigerende protocollen.
Momenteel wordt onderzocht of dit model ook handzaam is voor verpleeghuizen. Dit kan voor onze regio ook interessant zijn.

Thuiszorg ZHZ
Uit de gevoerde gesprekken met de thuiszorg blijkt dat bijscholing over antibioticaresistentie en kennis over infectiepreventie gewenst is. De zorgzwaarte in de thuiszorg neemt toe, en ook daar krijgen medewerkers te maken met cliënten die drager zijn van een BRMO, of een infectie hebben met een BRMO. Er kan sprake zijn van potentiële overdracht van BRMO’s en andere micro-organismen (norovirus, influenzavirus) dus het is belangrijk dat medewerkers weten hoe zij hiermee om moeten gaan.
De GGD ZHZ heeft het voornemen om, mits een subsidieaanvraag bij het ministerie van VWS wordt toegekend, een bijscholing te organiseren voor medewerkers in de thuiszorg op deze onderwerpen. Dit willen we combineren met bijeenkomsten waarin thuiszorgmedewerkers hun ervaringen kunnen delen, onderwerpen met elkaar kunnen bespreken en waarmee we ook netwerkvorming binnen de regio stimuleren. Het voornemen is om dit initiatief in ieder geval in samenwerking met GGD Zeeland op te zetten, en wellicht nog met andere samenwerkingspartners in het land, die vergelijkbare wensen hebben.

MUIZ
Vijftien zorgorganisaties uit Zuid-Holland Zuid zijn inmiddels aangesloten bij het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten (samen 68 locaties, en daarnaast nog thuiszorg). Bovendien hebben zo’n tien organisaties de intentie om aan te sluiten op MUIZ of beraden zich er momenteel op. Instellingen die voor 1 januari 2018 waren aangesloten bij MUIZ, krijgen in april/mei per mail het verzoek om een evaluatieformulier in te vullen. De uitkomsten worden gebruikt om MUIZ verder door te ontwikkelen.
Daarnaast blijkt de interesse in MUIZ door thuiszorginstellingen groot: handig om zelf uitbraken mee te melden, maar vooral ook om uitbraken in bijvoorbeeld het ziekenhuis inzichtelijk te krijgen.

Activiteiten en projecten vanuit ABR-zorgnetwerk Zuidwest Nederland

Inmiddels is het Regionaal Coördinatie Team voor het ABR-zorgnetwerk Zuidwest-Nederland bijna compleet. Vanuit Zuid-Holland Zuid participeren:

Na de zomer start landelijk vanuit de tien ABR-zorgnetwerken een punt prevalentie onderzoek in verpleeghuizen, naar de prevalentie van ESBL. Meer informatie leest u hier: https://www.abrzorgnetwerkzwn.nl/activiteiten/puntprevalentieonderzoek-in-verpleeghuizen/

Door het maken van transmurale werkafspraken streven we naar regionale eenheid in detectie van bacteriën, en goede informatieoverdracht tussen instellingen over patiënten met een BRMO. https://www.abrzorgnetwerkzwn.nl/activiteiten/transmurale-werkafspraken/

We maken een regionaal risicoprofiel en beheersplan voor Zuidwest Nederland: dit geeft inzicht in o.a. het gebruik van antibiotica in onze regio en resistentiepatronen. Het risicoprofiel vormt de basis voor een risicobeheersplan en het stellen van prioriteiten voor beleid en maatregelen. https://www.abrzorgnetwerkzwn.nl/activiteiten/regionaal-risicoprofiel-en-beheersplan/

Op 8 februari vond de eerste Kennis- en Netwerkdag plaats, vanuit en door het ABR-zorgnetwerk Zuidwest Nederland. Zo’n 115 professionals hebben deze bijeenkomst bezocht. De presentaties en het verslag zijn terug te vinden op https://www.abrzorgnetwerkzwn.nl/nieuws/recente-bijeenkomsten/kennis-en-netwerkdag-abr-zorgnetwerk-zwn/
Het was een interessant inhoudelijk programma met vier inleidingen over antibioticaresistentie en infectiepreventie, gevolgd door vier workshops (over transmurale werkafspraken, over MUIZ, over antimicrobial stewardship, en over audits). Het leverde veel nieuwe onderlinge contacten, kennis, en concrete ideeën op.

Heeft u vragen?
Dan kunt u contact opnemen met Erika Kuilder van GGD Zuid-Holland Zuid, 078-770 3317 of e.kuilder@dienstgezondheidjeugd.nl