In februari 2016 is een nieuw project (WeMoveOn) binnen de regio Waardenland (vanuit WeMove) gestart om de kwaliteit van thuismedicatie bij kwetsbare patiënten te verbeteren. Mede dankzij een subsidie vanuit het programma Versterking Eerstelijn (VGZ) kon hieraan een halfjaar worden gewerkt. Centraal stonden de ontwikkeling en implementatie van nieuwe procedures rond het gebruik van elektronische hulpmiddelen (via een app) om thuismedicatie volgens veilige principes te kunnen realiseren. Hierbij lag het accent bij de beschikbaarheid van actuele en betrouwbare informatie ten behoeve van de patiënt, diens mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers.

Aanleiding voor het project was het ontbreken van de mandatering en de autorisatie voor het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor verpleegkundigen in de thuiszorg. Goede technische en juridische mogelijkheden om thuiszorgorganisaties en hun medewerkers rechtstreeks toegang te verlenen tot het LSP enerzijds en het niet kunnen genereren van toedieningslijsten vanuit het LSP anderzijds zijn daarvan het gevolg. De huidige werkwijze in de keten is niet voldoende ingericht om adequaat in te spelen op de mate van veranderingen/invloeden waaraan het proces van medicatieoverdracht onderhevig is.

Het project heeft nieuwe inzichten opgeleverd die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van nieuwe procedures met behulp van mobiele applicaties. Een proefimplementatie op beperkte schaal kon nog niet worden uitgevoerd.

Het gebruik van mobiele applicaties door medewerkers van de thuiszorg (onder strikte voorwaarden) voor het actueel kunnen zien en afvinken van medicatie(deel)lijsten is veelbelovend. Voor het synchroniseren van deze informatie met de informatie over leveringen en voorschriften door de betrokken apotheek is echter nog een weg te gaan. Hier blijkt het maken van concrete afspraken tussen verschillende belanghebbenden aan de kant van de softwareleveranciers van apotheken een belangrijke bottleneck te zijn. Het verzoek staat uit aan deze aanbieders om dit op te lossen. Er is nog geen zicht op de realisatie hiervan. Zodra de gesignaleerde problemen zijn opgelost, kan een proefimplementatie worden uitgevoerd die moet leiden tot structurele implementatie.

Het rapport dat is geschreven naar aanleiding van dit project is hier te downloaden: Rapport veilige medicatie thuis