In de afgelopen jaren zijn er binnen WeMove een aantal producten en informatiematerialen ontwikkeld. Deze kunt u als professional binnen en buiten ons werkgebied downloaden en gebruiken.

Als onderdeel van het programma WeMove is in het jaar 2015 een Proof of Concept (PoC) uitgevoerd ten behoeve van het raadplegen van medicatiegegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) in de sectoren Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Met de PoC hebben de deelnemers in WeMOve onderzocht in hoeverre en op welke manier het gebruik van het LSP leidt tot zorginhoudelijke– en procesverbeteringen en/of tijdsbesparingen.

In de VVT heeft men gekozen voor het werken met behulp van een “viewer” en in de GGZ werkt men met een geïntegreerd elektronisch voorschrijfsysteem om het LSP te kunnen bevragen.

De resultaten van de proof-of-concept zijn hier en nu beschikbaar en zullen ook worden gebruikt door brancheorganisaties Actiz en GGZ Nederland om hun leden te adviseren over gebruik van het LSP en de opgedane kennis met hen te delen.

Het Eindrapport PoC VVT en GGZ_v1.2 kunt u hier downloaden

Toolbox
Ook is er een toolbox ontwikkeld voor aansluiting op het LSP in 7 stappen voor VVT en GGZ. Deze toolbox is bedoeld voor organisaties in de gezondheidszorg die gebruik willen maken van het Landelijk SchakelPunt (LSP) om medicatiegegevens van patiënten op een gestandaardiseerde en veilige manier te
kunnen uitwisselen. Klik hier voor de Toolbox LSP voor VVT en GGZ 1.2. Meer weten over de toolbox? Download dan hier de presentatie.

Ervaringen met de LSP Connect Viewer
De landelijke zorginfrastructuur stelt zorgverleners in staat medische informatie uit te wisselen (zoals medicatiegegevens) of de verwijsindex te bevragen. Deze berichtuitwisseling wordt geregisseerd door het LSP en haar ZIM-applicatie. Om toegang te krijgen tot het LSP, moeten zorgverleners aan een aantal eisen voldoen met betrekking tot organisatie, procedures, beveiliging, verbindingen e.d. Dit zijn de zogenaamde GBZ-eisen. Ook moet de gebruikte XIS-applicatie aan strikte voorwaarden voldoen en gekwalificeerd zijn voor een specifieke zorgtoepassing.
Binnen Rivas Zorggroep hebben de medewerkers van de ziekenhuisapotheek en de spoedeisende hulp per december 2014 de LSP Connect Viewer in gebruik genomen. De ervaringen van Rivas hiermee kunt u hier lezen.

Er is ook een voorbeeld tijdsplanning gemaakt voor de VVT-organisaties. Deze planning is gemaakt in Excel en is vrij te downloaden via de volgende link:

Planning_aansluiting VZVZ_VVT_sjabloon-v1.1

 

Progamma WeMOve afgerond; WeMOve on

Het programma WeMOve is nu afgerond. Er is veel bereikt en er is tegelijk nog veel te doen. Om de afspraken die zijn vastgelegd in het Convenant Medicatieoverdracht regio Waardenland na te kunnen komen blijft Drechtzorg de deelnemers ondersteunen bij de implementatie ervan. Op de webpagina Regionaal Beheer is meer informatie te vinden over de ondersteunende activiteiten van Drechtzorg en VZVZ op dit gebied.

De presentatie die bij de afsluitende bijeenkomst van WeMOve is getoond, is hier te zien.

Tijdens deze bijeenkomst is met de aanwezigen ook besproken wat we in de nabije toekomst gaan doen en wat we van elkaar mogen verwachten. En ook hoe Drechtzorg het beste iedereen kan informeren en erbij betrekken. Onder het motto “we move on” zetten wij er graag ook de komende tijd met elkaar de schouders onder!