Regionaal convenant Ouderen in veilige handen

In de regio Zuid-Holland Zuid krijgt 1 op de 20 ouderen te maken met huiselijk geweld. Bijna altijd zijn dat mensen die in een afhankelijkheidssituatie terechtkomen, bijvoorbeeld doordat ze alleen komen te staan of fysiek iets gaan mankeren. De mishandeling kan gaan om fysiek geweld, seksueel misbruik, financieel misbruik en ook psychisch misbruik. Om dit probleem aan te pakken, hebben Ben de Haan (projectleider programma Geweld hoort nergens thuis), Clarien van de Wilt (Indigo/Yulius) en Eline Kortman (Veilig Thuis ZHZ) contact gezocht met Stichting Drechtzorg voor een regionale samenwerking op dit gebied.

Uit een inventarisatie onder de leden van stichting Drechtzorg bleek dat het merendeel van de respondenten voorstander is van een gezamenlijke aanpak tegen ouderenmishandeling. Een aantal van hen heeft ook daadwerkelijk meegeholpen om een Convenant Ouderen in veilige handen te realiseren.

Allereerst is geïnventariseerd wat er al gebeurt op het gebied van kwetsbare ouderen en of aansluiting daarop mogelijk is. Netwerken zijn in kaart gebracht en de opzet van het convenant Ouderen in veilige handen is verder uitgewerkt. Dit convenant voor de regio Waardenland is gebaseerd op het convenant Ketenzorg veilig oud van de Hoeksche Waard. In 2017 hebben zorgaanbieders, gemeente, politie, woningcorporatie en toezichthoudende organisaties in de Hoeksche Waard samenwerkingsafspraken vastgelegd over een gezamenlijke aanpak en een actieve opstelling bij ouderenmishandeling.

Na een regionale uitvraag in de Drechtsteden en Alblasserwaard meldden zich maar liefst 45 organisaties die willen samenwerken tegen ouderenmishandeling. Samen gaan we actief aan de slag om te zorgen dat we ouderenmishandeling terugdringen en liefst voorkomen. Tijdens een online bijeenkomst met een afwisselend programma onder leiding van journalist en dagvoorzitter Merel van Dorp, werd toegewerkt naar een concreet actieplan voor de komende periode. Op het gebied van scholing van beroepskrachten, hoe om te gaan met overbelaste mantelzorg en over het gebruikmaken van bestaande structuren werden afspraken gemaakt. Specifieke aandacht werd gevraagd voor het feit dat het onderwerp lastig bespreekbaar te maken is en dat er nog een groot taboe op rust. Hoe laagdrempeliger het gesprek gevoerd kan worden, hoe sneller signalen op de juiste plek terecht komen en hoe beter wordt samengewerkt, hoe meer de schade beperkt kan worden. Door samen te werken op dit onderwerp kunnen we zoeken naar een weg om het, hoe moeilijk ook, ter sprake te brengen.

De samenwerkingsafspraken zijn in het convenant Ouderen in veilige handen vastgelegd en ondertekend door de 45 partijen.

Wilt u meer weten over de samenwerking Veilig Oud Drechtsteden Alblasserwaard of heeft u een vraag over ouderenmishandeling, neem dan contact op met Veilig Thuis, Eline Kortman, 06-10966490.

Scroll naar boven