In november 2016 is in het kader van het Regionaal Programma Kwetsbare Ouderen een start gemaakt met het opstellen van een stroomschema en bijpassende toelichting. Daarvoor is veel informatie op internet verzameld over wet- en regelgeving en is gezocht naar bestaande stroomschema’s. Onder andere het stroomschema van SIGRA Amsterdam heeft als inspiratiebron gediend. Daarnaast is met verschillende professionals gesproken die bekend zijn met de doorstroom van kwetsbare ouderen. Vervolgens is een expertgroep gevormd met onder andere de al gesproken professionals. Deze expertgroep heeft de conceptversie van het stroomschema regelmatig van feedback voorzien.

 

Knelpunten aanpakken

Het stroomschema is ontwikkeld met als doel het inzichtelijk maken van de in- door- en uitstroom van kwetsbare ouderen in de regio. In de gesprekken met professionals, maar ook tijdens de praktische uitwerking van het stroomschema, werd al snel duidelijk dat er diverse knelpunten bestaan in de in- door- en uitstroom. Daarom is de expertgroep in maart bijeengekomen om over die knelpunten door te praten en na te denken over oplossingsrichtingen.

Het stroomschema is een onderdeel van de totale aanpak om de in- door- en uitstroom te verbeteren. Daarnaast zijn er nog andere ideeën verzameld. Deze worden separaat uitgewerkt.

 

Maak er gebruik van!

Het stroomschema kan goed als verwijshulp worden gebruikt door zorgprofessionals met een doorverwijzende functie. De geschreven toelichting kan de verwijzer daarnaast van de nodige informatie voorzien over wet- en regelgeving, financiering en gemaakte regionale afspraken.

Neem dus even de tijd om het schema te bekijken en geef er bekendheid aan bij collega’s. Eventuele opmerkingen of onduidelijkheden kunnen gemeld worden per e-mail.

Definitief stroomschema

Definitief toelichting stroomschema