Patricia Savenije, projectleider extramuralisering Drechtsteden:
“De regionale aanpak kunnen we lokaal verankeren”

“Vanuit het besef dat ons een complexe meerjarenopgave te wachten staat, hebben we vorig jaar in de regio Drechtsteden themabijeenkomsten georganiseerd met gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders. Hieruit is een werkgroep ontstaan die een brede regionale verkenning heeft uitgevoerd. Vijf pijlers staan hierin centraal: zorgvastgoed, woningvoorraad, cliënten, leefbaarheid en personele consequenties. De verkenning geeft een goed globaal beeld over wat de ontwikkelingen gaan betekenen voor de bovengenoemde pijlers.

Het zorgvastgoed is voor de hele regio in kaart gebracht, we hebben een duidelijke inzage in locaties, aantallen en geplande afbouwprognoses. Hier is nog wel werk aan de winkel, het beleid op dit punt is niet bij alle organisaties even ver doorgevoerd.
Voor de woningvoorraad hebben we een quickscan gemaakt die verder moet worden uitgediept. Wel is nu al te zien dat we in onze regio beschikken over een flinke hoeveelheid nultredewoningen. De kwaliteit daarvan moet nog verder worden onderzocht.

Als het over cliënten gaat, is het goed om te beseffen dat er tot 2020 zo’n 1500 mensen niet meer intramuraal mogen instromen. Dat zijn althans de ramingen. Op basis van gesprekken en literatuuronderzoek hebben we een notitie opgesteld met ‘10 voorwaarden voor succesvol langer thuiswonen’. Daarin staat tevens een aantal profielen van type mensen die langer moeten thuiswonen.
Voor de pijler ‘Leefbaarheid’ hebben we samen met gemeenten een quickscan gemaakt. Hierbij wordt aan de hand van een vlekkenkaart onder andere in beeld gebracht welke buurten aandacht nodig hebben.
Om de personele consequenties duidelijk te maken, hebben we op basis van rekenmodellen gekeken naar alle hervormingen in de zorg. De berekeningen geven aan dat tot en met 2017 in de regio’s Drechtsteden en AV naar schatting zo’n 3100 tot 3550 mensen op zoek moeten naar ander werk.

De eerste tussenstand van de verkenning is gerapporteerd, we gaan ons nu buigen over manieren om de gegevens te interpreteren. We willen kijken of we alle verzamelde informatie gebiedsgericht kunnen samenbrengen. Door gebieden goed te scannen willen we een advies kunnen uitbrengen over wat er in de komende vier jaar moet gebeuren in wijk of stad om langer thuis wonen mogelijk te maken. Daarmee gaan we binnenkort starten in Sliedrecht. Samen met de collega’s daar gaan we zo goed mogelijk de informatie voor Sliedrecht samenbrengen en interpreteren. Een regionale aanpak dus, waarbij een lokale verankering plaatsvindt.

Eind dit jaar willen we bij colleges en raden een voorstel voor een programmatische aanpak neerleggen. Het is een leuke en spannende opgave om dit voorstel in brede samenwerking te ontwikkelen.”

Lees ook het interview met Zwanet van Kooten (AV-regio) en Leendert van den Brink (Zorgkantoor).