Binnen dit project hebben de coördinatoren van het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland, Angelique de Wit, en de Ketenzorg Dementie Waardenland (Hansje Pontier) intensief samengewerkt. Zij hebben een jaar lang ondersteuning gekregen van Jolien in ’t Veld als projectmedewerker. 

In maart 2015 is een regionale werkgroep, samengesteld uit sleutelpersonen uit diverse organisaties in de regio, met een vervolgtraject gestart. Teamleiders, dementieconsulenten, wijkverpleegkundigen en palliatief verpleegkundigen zetten zich in voor verdere ontwikkeling van de palliatieve zorg aan mensen met dementie. Daarbij zijn twee subwerkgroepen aan de slag gegaan:

  1. Het bevorderen van lokale extramurale samenwerking is de opdracht van een van de subwerkgroepen. In kaart is gebracht wie er betrokken zijn bij de lokale palliatieve zorg aan mensen met dementie. Vervolgstap is de betrokkenen in de wijk uit te nodigen voor een overleg. Kennismaken en samenwerkingsafspraken staan daarin centraal. Heel nadrukkelijk sluiten we aan bij of combineren we het overleg met andere ontwikkelingen in de wijk.
  2. De tweede subwerkgroep is heel gericht aan de slag gegaan met de overdracht van de dementieconsulent, de huisarts en andere betrokkenen bij opname in het verpleeghuis. We willen bereiken dat de informatie over de cliënt die opgenomen wordt in het verpleeghuis bekend is bij de desbetreffende disciplines. Van belang is dat de cliënt en zijn naasten niet opnieuw het levensverhaal van de cliënt hoeft te vertellen, maar dat er continuïteit in de zorgverlening geboden kan worden.

In een jaar tijd zijn er veel resultaten behaald in het project palliatieve zorg en dementie. De belangrijkste projectresultaten zijn hier genoemd.

Deskundigheid bij zorgmedewerkers op het gebied van palliatieve zorg en dementie vergroot
– De Zuid-Hollandse eilanden hebben als goede voorbeeld van dit project de module palliatieve zorg en dementie ontwikkeld. De regio Waardenland maakt dankbaar gebruik van deze module. Sinds najaar 2014 is de basisscholing palliatieve zorg voor zorgverleners structureel uitgebreid met de module palliatieve zorg en dementie. De scholing wordt gegeven door een dementieconsulent.
– Voor zorgverleners die de basisscholing al hadden gevolgd, zijn er twee losse bijeenkomsten georganiseerd, waarin zij de module palliatieve zorg en dementie kregen aangeboden.
– Als tegenprestatie voor deelname aan de Nivel meting, welke een onderdeel vormde van het project, zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd voor medewerkers van de deelnemende afdelingen, waarbinnen de module palliatieve zorg en dementie aan de orde kwam.
– In september 2014 vond er voor zorgverleners een casuïstiekbijeenkomst plaats welke in het teken stond van palliatieve zorg en dementie. Aankomende jaren staat er structureel één casuïstiekbijeenkomst per jaar in het teken van dit onderwerp.
– De dementieconsulenten en casemanagers palliatieve zorg hebben a.d.h.v. een casus scholing gekregen in advanced care planning. De scholing is gegeven door een specialist ouderengeneeskunde.
– Dementieconsulenten, casemanagers palliatieve zorg en verpleegkundigen gespecialiseerd in palliatieve zorg volgen bij stichting Stem een training welke in gaat op het onderling optimaliseren van de samenwerking en te hanteren gesprekstechnieken om met palliatieve cliënten in gesprek te gaan over levensvraagstukken, behandeling en zorg.

Samenwerking tussen het netwerk palliatieve zorg en de ketenzorg dementie geïntensiveerd
– De coördinator van het netwerk en de coördinator van de keten werken intensief samen.
– Casemanagers palliatieve zorg en dementieconsulenten zijn het afgelopen jaar intensiever samen gaan werken. De samenwerking varieert van het met elkaar sparren over een cliënt tot de geconsulteerde voert één of meer consulten uit bij de cliënt. Deze samenwerking heeft geresulteerd in de notitie ‘Samenwerking dementieconsulenten en casemanagers palliatieve zorg’.
– Toevoeging van een verpleegkundig consulent met veel deskundigheid op het gebied van dementie, aan het Regionaal Consultatief Palliatief team.
– In gesprek met de hospices over het opnemen van terminale cliënten met dementie a.d.h.v. de modelrichtlijn ‘Hospice voor mensen met dementie’.

Aandacht voor ‘palliatieve zorg en dementie’ in de regio Waardenland vergroot
– Er zijn twee themabijeenkomsten ‘palliatieve zorg en dementie’ georganiseerd, waaraan sleutelfiguren binnen de regio (leidinggevenden, verpleegkundigen etc.) hebben deelgenomen. Hierdoor is betrokkenheid en aandacht voor het onderwerp vergroot. Tijdens de eerste themabijeenkomst konden deelnemers aangeven welke onderwerpen prioriteit moesten krijgen binnen het project. Tijdens de tweede themabijeenkomst, aan het einde van het project, is het concept voortgangsplan besproken met de deelnemers en zijn hun opmerkingen meegenomen in het verder beschrijven van het voortgangsplan.
– Bijeenkomst ‘palliatieve zorg en dementie’ voor de coördinatoren van de Alzheimercafé ’s in de regio Waardenland. Voor cliënten en familie heeft er over dit onderwerp een bijeenkomst plaatsgevonden in twee van de acht Alzheimercafé ‘s. In de andere zes Alzheimercafé ‘s krijgt dit onderwerp aandacht in 2015. De bijeenkomst wordt geleid door een dementieconsulent en een casemanager palliatieve zorg/verpleegkundige gespecialiseerd in palliatieve zorg.