Tijdens het project “Verbinding palliatieve zorg en dementie” is geconstateerd dat bij overname van een cliënt met dementie van thuis naar verpleeghuis er veel informatie verloren gaat. Daarnaast is in het project het signaal afgegeven dat de zorgverleners ook graag meer informatie ontvangen over de nieuwe bewoner. Vanuit de werkgroep dementie en palliatieve zorg is een voorstel geschreven om ervoor te zorgen dat de juiste informatie op de juiste plaats aanwezig is.

Door de diversiteit bij overdracht ontbreekt het vaak aan coördinatie rondom de overdracht. Ook worden er onderwerpen in de overdracht gemist die juist voor cliënten met dementie van groot belang zijn. De werkgroep heeft dan ook het voorstel om een attachment toe te voegen aan de bestaande overdrachten.

Dit attachment is gericht op cliënten met dementie, die opgenomen worden. Van belang om op te nemen in het attachment zijn de levensloop, life events en het traject dat mensen en hun naasten al doorlopen hebben. Daarnaast is het van belang dat als een cliënt opgenomen gaat worden alle partijen de verantwoordelijkheid nemen om vooraf anderen te informeren over deze cliënt. De aspecten in het attachment zijn gericht op de vier aspecten die de dementieconsulenten gebruiken bij hun intake. Dit zijn de aspecten: somatisch, functioneel, psychisch en sociaal welbevinden. De werkgroep beseft dat deze aspecten niet overeenkomen met die van de zorginstellingen. Deze gaan namelijk uit van de vier domeinen; het mentale welbevinden van de cliënt, het lichamelijke gevoel van welbevinden en gezondheid, de daginvulling (participatie) en als laatste de woon- en leefomstandigheden. De werkgroep gaat ervan uit dat de informatie toch goed over te nemen is.

In juni 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg het rapport “Continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen van uit ziekenhuis naar verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en huisartsen niet gewaarborgd” uitgebracht. Hoewel in deze notitie de focus ligt op overdracht bij opname in een verpleeghuis (vanuit de thuissituatie), is het Toetsingskader Overdracht dat in de bijlage is opgenomen, voor een groot deel goed te gebruiken voor onze doelstelling. Daarom zijn onze adviezen afgestemd op de eisen die in dit toetsingskader zijn opgenomen.