Hoe gaan we dit aanpakken?
Innoveren vereist inventariseren, knelpunten plus mogelijkheden benoemen, ideeën ontwikkelen en met werkbare oplossingen komen. De eerste stappen daartoe zijn gezet. De  startconferentie en de werksessie GGZ, palliatieve zorg en dementie leverden tientallen kansrijke interventies op. Ook zijn er daarnaast vanuit (samenwerkende) organisaties in de regio projectideeën aangedragen. Deze zijn via projectgroepen verder uitgewerkt en op haalbaarheid getoetst. Hierbij kijken we naar de noodzaak om over de domeinen heen te innoveren. Maar nadrukkelijk ook naar de impact op het welbevinden van inwoners, de kwaliteit van zorg en de doelmatigheid op de korte en langere termijn. Tenslotte moet een interventie op termijn breed implementeerbaar zijn en dus ook opschaalbaar naar andere regio’s in Nederland. Kansrijke interventies die zich dus nadrukkelijk richten op het snijvlak van de drie domeinen ZVW/WLZ en Wmo.

Organisaties die hier binnen de leertuin mee aan de slag gaan, krijgen daarbij ondersteuning vanuit het Alliantieteam. Dit kan gaan om projectmatige ondersteuning, gerichte aanpassing van regels of eventuele opstartmogelijkheden. Per kansrijke interventie wordt bekeken wat er nodig is om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Lees hier de actuele stand van zaken met betrekking tot de aanpak en de projecten die opgestart worden:Stand van zaken juni 2017

Op basis van deze stand van zaken is geconcludeerd dat er op bepaalde terreinen nog iets meer projecten met daadwerkelijke impact op de agenda zouden mogen komen. Daarom worden er gesprekken met gevoerd binnen de GGZ-programmalijn. Daarnaast wordt gekeken wat de bijdrage van het ziekenhuis kan zijn binnen deze leertuin. Tenslotte wordt er binnen de kwetsbare ouderenlijn in de 2e helft van augustus nagedacht met een aantal koplopers wat er qua inhoud en aanpak moet gebeuren om de leertuindoelstelling in 2020 te gaan behalen. Via deze projectpagina wordt u hier nader over geïnformeerd.

Denk met ons mee!
Op deze projectpagina vindt u alle informatie over de Alliantie en vooral over de leertuin, haar projecten en de resultaten daarvan. Maar innoveren kun je niet alleen. Willen we dit initiatief ècht laten slagen, dan moeten we kunnen rekenen op een breed draagvlak van betrokken zorgverleners en relaties die meedenken over mogelijkheden. Die aangeven waar de zorg volgens hen efficiënter kan. Die succesvolle voorbeelden aanbrengen die navolging verdienen. En die misschien ook zelf met verbetersuggesties komen. Heeft u een idee dat volgens u kansrijk is mail uw idee dan naar: drechtzorg@asz.nl