Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de Toekomstverkenning. De Toekomstverkenning is een bundeling gegevens, informatie en advies over gezondheid, welzijn en participatie in onze regio. Medewerkers van de Dienst Gezondheid & Jeugd, gemeenten en zorgpartijen als Stichting Drechtzorg zijn betrokken bij de totstandkoming van de Toekomstverkenning. Zij vertellen in dit artikel meer over hun bijdrage aan de Toekomstverkenning. Dit keer een interview met: Jessie Wagemakers (projectleider Toekomstverkenning, Dienst Gezondheid & Jeugd) en Janet Vos (manager bureau, Stichting Drechtzorg).

Jessie is projectleider Toekomstverkenning. Dat betekent coördineren van het kompas (het regionale en lokale deel) en de atlas (de cijfers). Een omvangrijke taak. Naast interne afstemming staat de afstemming met zorgpartijen dit keer ook centraal. ‘Uit de evaluatie van de vorige Toekomstverkenning kwam naar voren dat de gemeenten het zorgveld (nog) meer willen betrekken. Ook zorgaanbieders gaven destijds aan dat relevante data de Toekomstverkenning kunnen versterken. Daarom is de klankbordgroep Zorg opgericht in samenwerking met Stichting Drechtzorg.’ Aldus Jessie.

Janet is vanuit Stichting Drechtzorg betrokken bij de Toekomstverkenning. ‘Drechtzorg is een samenwerkingsverband tussen de 1ste en 2e–lijns zorg. Doel is het bevorderen van continuïteit, samenhang en doelmatigheid in patiëntenzorg in de regio. Vanuit mijn bureaufunctie ondersteun ik lidorganisaties bij de verschillende samenwerkingsactiviteiten.’ Aldus Janet. Met haar deelname aan de klankbordgroep Zorg levert zij een belangrijke bijdrage aan de Toekomstverkenning.

Janet: ‘De klankbordgroep is een adviesclub die de Toekomstverkenning helpt bij het opsporen van relevante data, zij analyseert de data en denkt mee in adviezen voor de gemeenten op het gebied van zorg.’ Dat houdt ook in dat zij relevante ontwikkelingen in de zorg scherp in de gaten houdt. ‘De hoofdontwikkeling in de zorg is natuurlijk de transitie Wmo/AWBZ en het effect hiervan op het sociale domein. Relevant voor de Toekomstverkenning is de samenwerking met zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders, zoals het ziekenhuis, leveren relevante data. Bijvoorbeeld: hoeveel mensen per gemeente krijgen nu welke zorg uit de AWBZ? Wat is de top 10 van redenen voor een ziekenhuisopname? Wat betekent de doorrekening hiervan voor de ontwikkeling van de zorgvraag? Dit zijn natuurlijk belangrijke gegevens voor de gemeenten.’ Aldus Janet.

Wat is er eigenlijk veranderd ten opzichte van de Toekomstverkenning van vier jaar geleden? Jessie: ’De Toekomstverkenning is breder geworden. Er zijn meer onderwerpen die ook andere beleidsterreinen raken, bijvoorbeeld onderwijs en participatie. Daarnaast is er meer afstemming met andere partijen in de ontwikkeling naar de Toekomstverkenning, dit geldt ook voor het lokale gedeelte. Met gemeenten is al in eerdere stadia overleg en afstemming. Dit creëert niet alleen meer draagvlak voor de uiteindelijke Toekomstverkenning, maar de betrokken partijen (zoals zorgpartners en verzekeraars) hebben meer invloed op de inhoud waardoor de beleidsadviezen alleen maar waardevoller worden voor de gemeenten en partners.’

Er is een wildgroei aan scans, monitors en andere data. Voor het bestuur van stichting Drechtzorg was dat een belangrijke reden om mee te werken aan de Toekomstverkenning. Janet: ‘Het is belangrijk dat er één product komt met basisgegevens op het gebied van gezondheid en zorg, dat dient als belangrijke input voor het volgen van trends in de bevolking, met name op het gebied waar we veranderingen verwachten als gevolg van de decentralisaties.

Met de lancering is een belangrijke stap gemaakt, daarna moeten we verder ‘fine-tunen’, uitbouwen en aanvullen. Jessie vult aan: ‘Dat is ook het voordeel van deze digitale versie van de Toekomstverkenning, hiermee zijn we steeds actueel. Ik hoop dat we met de Toekomstverkenning, samen met andere partijen, dé basis voor het beleid bieden op het gebied van zorg en gezondheid.’ De Toekomstverkenning biedt voor Stichting Drechtzorg tevens input voor het meerjarenbeleidsplan.
Drechtzorg organiseert de kennisuitwisseling en samenwerking tussen zorgprofessionals vanuit het perspectief van de zorgvrager. ‘Met de Toekomstverkenning is er bewijslast voor de lange termijn, zodat we zwakke punten in de regio kunnen aanpakken. Het mooiste zou zijn als dit leidt tot evidence based resultaten.’ Aldus Janet.

De samenwerking, in het bijzonder tussen de Dienst Gezondheid & Jeugd en de andere deelnemers binnen Stichting Drechtzorg, is inspirerend en een voorproefje van wat er nog meer kan. Jessie: ‘Er ontstaan gaandeweg veel relevante ideeën op het gebied van onze samenwerking, dus dit zal zeker niet de laatste keer zijn.’ Zijn er ook al lessen geleerd uit de samenwerking tussen beide organisaties? ‘Belangrijkste les is dat we elkaars ‘taal’ leren spreken. Bijvoorbeeld de interpretatie van de afgegeven indicaties binnen de AWBZ. Welke zijn relevant? Wat betekent de cumulatie van
bepaalde indicaties. Hoe verklaar je de verschillen? Dit vraagt een andere aanpak en taal dan bijvoorbeeld in het contact met de gemeenten. Hierin kunnen we van elkaar leren.’ Aldus Janet.