Teneinde goede wondzorg voor patiënten en cliënten in de regio Drechtzorg op te zetten, is het noodzakelijk dat de verschillende zorgorganisaties deze zorg goed op elkaar afstemmen. In 2006 is hiervoor het project Decubitus gestart.

Aanspreekpunt
Om deze afstemming te bereiken is bij aanvang van het project allereerst aan alle organisaties gevraagd één persoon te belasten met het aandachtsveld decubitus. Deze personen zijn gedurende de looptijd van het project op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de projectgroep. Van hen werd ook verwacht de ontwikkelde producten binnen de eigen organisatie te implementeren.

Nulmeting
Al vrij snel ontstond in de projectgroep het plan om in de gehele regio een nulmeting naar het vóórkomen van decubitus te houden. Na het ontwikkelen van de gewenste producten, zou dan door middel van een tweede meting het effect hiervan kunnen worden aangetoond. De nulmeting heeft plaatsgevonden in april/mei 2007. Er hebben 12 zorgorganisaties aan deelgenomen. Voorafgaand aan de meting is een instructiebijeenkomst gehouden en na afloop zijn de regionale resultaten tijdens een regiobijeenkomst gepresenteerd. De resultaten van de individuele instellingen zijn aan de directie toegezonden, tezamen met een aantal algemene richtlijnen en adviezen voor verbetering.

Eén regionale richtlijn
Teneinde een betere overgang te creëren bij ontslag uit het ziekenhuis naar een verpleeghuis of naar huis met zorg, is een transmurale richtlijn opgesteld. In eerste instantie alleen een richtlijn voor decubituspreventie, later is er een behandelrichtlijn aan toegevoegd.

Uitwisseling kennis en ervaring
Gedurende de looptijd van het project is een drietal bijeenkomsten georganiseerd, waarin deelnemers kennis en ervaringen op het gebied van decubitus konden uitwisselen.
Daarnaast groeide in de projectgroep de bereidheid om als specialistisch team benaderd te kunnen worden bij vragen of problemen op het gebied van de decubituszorg. Dit idee wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

Resultaten effectmeting
In mei 2008 heeft de projectgroep een effectmeting georganiseerd met als doel te meten of de implementatie van de preventierichtlijn, de adviezen na de nulmeting en de informatie tijdens de bijeenkomsten, hebben geleid tot een daling van het decubituspercentage.
Dit bleek het geval te zijn: het gemiddeld decubituspercentage inclusief graad 1 was gedaald van 11,0% naar 8,5%. Exclusief graad 1 was een daling te zien van 6,2% naar 4,5%.

Ontwikkelde producten
De producten die tijdens de projectperiode zijn ontwikkeld, zijn:
Een regionale richtlijn voor de behandeling van decubitus;
Een regionale richtlijn voor de preventie van decubitus.
Beide zijn hierboven te downloaden.

Verder heeft de projectgroep nagedacht over de richtlijn ‘smetten’. Besloten is aan te sluiten bij de landelijke richtlijn van V&VN. Download hier de V&VN praktijkkaart voor behandeling smetten en hier de V&VN praktijkkaart voor preventie .