22 juli 2020

Inmiddels is het juli en werken we aan een ‘nieuw normaal’. En dat kan voor iedereen wat anders betekenen. In de ketenzorg dementie Waardenland betekent het dat o.a. de casemanagers voorzichtig de huisbezoeken weer oppakken. Voor de mensen met dementie wordt dagbesteding langzaamaan weer opgepakt, alles wat binnen de RIVM-maatregelen nodig is. En dat is fijn, zowel voor de cliënten als voor de mantelzorgers.

Zorgstandaard Dementie

Binnen de ketenzorg dementie wordt er zowel op regionaal niveau als op landelijk niveau gewerkt aan afstemming over de nieuwe zorgstandaard dementie. In juni was er via Teams een overleg met meer dan 44 keten coördinatoren over o.a. de zorgstandaard dementie en de Nationale Dementiestrategie 2021-2030 van het Ministerie van VWS. VWS heeft Dementie Netwerk Nederland (DNN) gevraagd mee te denken over de verdere ontwikkeling van die strategie, met de focus op de professionalisering van de regionale netwerken voor dementiezorg,  en over de rol van DNN in de uitvoering van de strategie vanaf 2021. Fijn dat wij als ketencoördinatoren op die manier betrokken zijn en mee kunnen denken.

Tijdens de regiobijeenkomst met de casemanagers een week later zijn de casemanagers voortvarend aan de slag gegaan met de 25 aanbevelingen uit de zorgstandaard dementie. Een eerste verkenning: wat doen we al goed? En wat kan nog beter? Zo hoorden casemanagers ook van elkaar wat knelpunten en kwaliteiten zijn en gaan we als werkgroep kijken wat er lokaal opgepakt kan worden en wat centraal.

Dementiemonitor

Ook wordt er veel aandacht gevraagd voor de Dementiemonitor. Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland vindt het daarom belangrijk om te weten wat er leeft onder mantelzorgers. In de Dementiemonitor Mantelzorg 2020 wordt aan mantelzorgers gevraagd hoe het met hen gaat en hoe ze de zorg aan hun naasten ervaren. Voor een representatief beeld, zowel landelijk als van de regio Waardenland, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mantelzorgers de vragenlijst invullen. Help mee en wijs mantelzorgers van cliënten uit uw organisatie op de online vragenlijst op  www.dementiemonitor.nl.

Alzheimercafe

Tijdens de uitgestelde kennismakingsfase werd ik geïnformeerd over de opstart van het Alzheimer café in Wielstaete in Hendrik Ido Ambacht. Een concept dat zijn succes al bewezen heeft op heel veel plaatsen in Nederland en dat nu ook op maat wordt gemaakt voor de bewoners van Hendrik Ido Ambacht. Ik was onder de indruk van hoeveel mensen betrokken zijn en willen meedenken om ook van dit trefpunt een succes te maken! Op naar de opening in 2021. Ik ben van de partij!

Zorg voor migranten met dementie en hun mantelzorgers

Dit belangrijke speerpunt staat al langer op de agenda van ketenzorg dementie Waardenland. In samenwerking met o.a. Pharos willen we nog dit najaar met betrokkenen  en belangstellenden een inspiratiebijeenkomst organiseren als bron om slagvaardig aan de slag te gaan met dit thema. Wil je mee denken en doen op dit gebied? Wij houden ons van harte aanbevolen.