Hieronder vindt u een overzicht van de deelnemers aan het netwerk Vitaal & Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid.

Wilt u zich aansluiten bij deze coalitie? Zoekt u lokale partners om uw gezondheidsplannen te realiseren? Benieuwd met wie in de regio kan samenwerken? Laat het ons weten (Drechtzorg, info@drechtzorg.nl, 078 654 1407). Wij helpen u graag verder.

Antes

Netwerk Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid

Antes

Waarom sluit uw organisatie zich aan bij het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ?
Antes ondersteunt het concept positieve gezondheid en ziet hierin veel overeenkomsten met haar eigen integrale benadering op de gebieden behandelen, wonen en werken Antes biedt een integrale behandeling op deze gebieden, omdat in de praktijk blijkt dat psychische stoornissen veelal samen gaan met problemen in andere levensdomeinen. Deze problemen vormen een belemmering in het herstel van cliënten. Door een integrale aanpak op deze domeinen herstelt Antes zo veel mogelijk de veerkracht, eigen regie en zelfredzaamheid van patiënten en bevordert maatschappelijk herstel. Dit start al in de behandeling als wij met de cliënt doelen formuleren op de verschillende deelgebieden onder behandelen, wonen en werken.

Wat doet u nu al waarmee u aansluit bij de uitgangspunten uit de pledge ‘Alles is gezondheid…’?
Antes beschouwt herstelgerichte zorg als een visie gebaseerd op een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie tussen hulpverlener en cliënt, waarbij ieder zijn specifieke rol inneemt. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen regie van de cliënt, omdat dit een voorwaarde is voor een succesvol herstelproces. De hulpverlening werkt vraaggericht en sluit aan met een passend aanbod, te weten:

–           Behandeling, gericht op het herstel van gezondheid.

–           Rehabilitatie, gericht op het herstel van maatschappelijke rollen.

–           Ervaringsdeskundigheid, gericht op het persoonlijk herstel.

Hulpverleners nemen hierbij een menswaardige houding aan en betrekken familie bij de behandeling of begeleiding.
Samenvattend: Antes deelt herstelgerichte zorg op in 5 aspecten, te weten: houding, behandelkennis, rehabilitatie, ervaringsdeskundigheid en familiebeleid. Zodoende kan er gericht beleid gevoerd om cliënten de beste zorg te bieden.

Houding en behandelkennis
Antes-hulpverleners leren reflecteren op hun eigen handelen. Antes neemt de acht herstelbevorderende houdingsaspecten van de hulpverlener als uitgangspunt van de behandeling/ begeleiding (Droes & Plooy, 2010). Deze kenmerken zijn vanuit de cliëntenbeweging opgesteld.

Rehabilitatie
Rehabilitatie betekent dat cliënten via gesprekken en activiteiten ondersteund worden bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van hun eigen participatiedoelen, zodat ze met succes en eigen tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en socialiseren, met zo min mogelijk professionele hulp.

Ervaringsdeskundigheid
Antes beschouwt ervaringsdeskundigheid als een onmisbaar onderdeel van herstelgerichte zorg. Ervaringsdeskundigheid ondersteunt met name het persoonlijk herstel van cliënten. Cliënten worden hierbij ondersteund om zélf betekenis te geven aan datgene wat hen is overkomen, om vervolgens stap voor stap meer grip te krijgen op het eigen leven. Dit is veelal een eerste stap in het herstelproces van cliënten.

Familiebeleid
Antes betrekt familie bij de behandeling en begeleiding van cliënten. Dit is vastgelegd in de visie en richtlijnen. Een psychische kwetsbaarheid is namelijk niet alleen voor de cliënt ingrijpend, maar ook voor zijn of haar omgeving. Het betrekken van familie draagt bovendien bij aan het herstel van cliënten: de familie heeft kennis over de cliënt die waardevol is voor de behandeling en begeleiding, familieleden zijn natuurlijke en structurele hulpbronnen voor de cliënt, de kans op terugval van de cliënt wordt kleiner, dwang en drangsituaties worden gereduceerd en de ervaren kwaliteit van leven van de cliënt stijgt.

Wat gaan we van uw organisatie zien, wat gaat u anders doen/door-ontwikkelen?
Al de bovenstaande onderdelen zoals:
Om individuele rehabilitatietrajecten effectief uit te voeren investeert Antes in twee bewezen effectieve rehabilitatiemethoden, te weten:

–           De Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB). Deze methode richt zich op alle levensgebieden zoals wonen, werken, leren en sociale contacten (Stichting Rehabilitatie ’92).

–           Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Deze benadering richt zich specifiek op betaald werk (Kenniscentrum Phrenos).

Antes zet zich de komende jaren in om het familiebeleid nog steviger neer te zetten, door:

 • Meer familie-ambassadeurs op te leiden (geven het Antes-familiebeleid vorm binnen teams).
 • De familieraad uit te breiden
 • Het aantal familie-vertrouwenspersonen te vergroten.
 • Meer familie-ervaringsdeskundigen aan te nemen.

Wie gaat u daarbij betrekken?
Zowel interne als externe stakeholders

Avres

Netwerk Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid

Avres

Waarom sluit uw organisatie zich aan bij het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ?
Cliënten die gezond leven en bewegen ondervinden veelal minder belemmeringen in hun dagelijks functioneren. Dit vergroot hun mogelijkheden tot re-integratie, participatie en uitstroom richting werk. Overigens is dit ook een uitgangspunt voor de medewerkers van onze organisatie zelf. Gezond leven, bewegen en een goede balans tussen werk en privé voorkomt ziekteverzuim en verhoogt het werk-plezier.

Wat doet u nu al waarmee u aansluit bij de uitgangspunten uit de pledge ‘Alles is gezond-heid…’?
Via beweegprogramma’s proberen we cliënten letterlijk in beweging te krijgen, zodat zij ook anders-zins mogelijkheden gaan ontdekken om stappen richting re-integratie en participatie te zetten. Daar-naast bieden wij onze cliënten de mogelijkheid aan om een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten.

Wat gaan we van uw organisatie zien, wat gaat u anders doen/door-ontwikkelen?
Avres blijft inzetten op het in beweging krijgen van cliënten door voorlichting, doorverwijzing en eigen programma’s.. Binnen de organisatie zelf start binnenkort een programma om meer gezond en bewust te leven om op deze wijze ziekteverzuim te voorkomen en een goede balans tussen werk en privé te realiseren.

Wie gaat u daarbij betrekken?
Bij onze initiatieven zullen we lokale organisaties betrekken en partijen uit het maatschappelijk mid-denveld.

DaVinci

Netwerk Vitaal & Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid

Da Vinci College

Ons motto: eigen regie dat kun je leren!

Waarom sluit uw organisatie zich aan bij het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ?
Voor de sector Gezondheidszorg en Welzijn van het Da Vinci College staan de jaren 2016-2018 in het teken van de implementatie van het gedachtegoed van Machteld Huber ‘Positieve Gezondheid’ in de beroepsopleidingen. Dit in nauwe samenwerking met het regionale werkveld en andere stakeholders, waarmee we doorlopend in verbinding zijn. Het zorglandschap ontwikkelt zich en de nadruk ligt niet meer op ‘zorgen voor’, maar ‘zorgen dat’.

Wat doet u nu al waarmee u aansluit bij de uitgangspunten uit de pledge ‘Alles is gezondheid…’?
Ieder kind weet wat het beroep van politieagent en verpleegster inhoudt; ergo het beroepsbeeld is bekend (sic). Maar klopt dit beeld eigenlijk wel met de realiteit? De beroepen vandaag zijn niet die van morgen. Deze continue ontwikkeling betekent dat het voor het (beroeps)onderwijs een vraag is wat onze studenten dienen te leren en hoe we hen kunnen voorbereiden om duurzaam succesvol te zijn. ‘Eigen regie’ en ‘een leven lang ontwikkelen’ vragen andere, ‘hogere’ denkvaardigheden van ons, die gestoeld dienen te zijn op een stevige kennisbasis. Positieve Gezondheid en het spinnenweb bepalen in belangrijke mate het speelveld en de richting. Hoe we dit in samenspraak met het werkveld vertalen naar betekenisvolle beroepsopleidingen is onze uitdaging als onderwijs.

Wat gaan we van uw organisatie zien, wat gaat u anders doen/door-ontwikkelen?
Het nieuwe credo is toekomstbestendig leren. Om nog beter aan te sluiten bij de behoeften van het werkveld is de sector Gezondheidszorg en Welzijn van het Da Vinci College in 2016 gestart met de nieuwe geïntegreerde ‘zorg- en welzijnsopleiding’(VIG-MZ) op niveau 3. Het komende jaar wordt deze beweging, in lijn met onze visie en de maatschappelijke trend, doorgetrokken. Concreet betekent dit dat we augustus jl. zijn gestart met het herontwerp van de opleidingen Verpleegkunde en Maatschappelijke zorg (VP-MZ4); start verbrede opleiding in augustus 2018.
Ook voor de overige opleidingen binnen de sector, zoals Sociaal werk en Pedagogisch werk, geldt dat Positieve Gezondheid (het spinnenweb), belangrijke toegevoegde waarde genereert.

Wie gaat u daarbij betrekken?
Onze stakeholders denken met ons mee:

 • Andere onderwijsinstellingen in het kader van doorlopende leerlijnen;
 • Zorg- en welzijnsinstellingen in de regio in het kader van samen optrekken en het ontwikkelen van betekenisvolle praktijkplaatsen;
 • Regionale overheid, brancheverenigingen etc.
De Blije Borgh

Netwerk Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid

De Blije Borgh

Waarom sluit uw organisatie zich aan bij het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ?
De Blije Borgh sluit aan bij het netwerk omdat het goed is om met andere partijen te werken aan een Vitaal & Veerkrachtig ZHZ. Het is noodzakelijk om samen op te trekken van elkaar te leren en te zorgen dat de inwoners van ZHZ en daarmee ook onze medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en bewoners vitaal & veerkrachtig blijven. Onze klanten wonen gelukkig steeds langer in hun eigen huiselijke omgeving, om dit vol te kunnen houden zijn er vele randvoorwaarden nodig en een goede samenhang van ondersteunende diensten. Thema’s als eenzaamheid en veilig zijn en voelen spelen hierin een belangrijke rol. In dit netwerk hoop ik met mijn organisatie en andere organisaties vooral goede ideeën en ervaringen uit te kunnen wisselen en elkaar te “besmetten” met kracht en positieve energie.

 Wat doet u nu al waarmee u aansluit bij de uitgangspunten uit de pledge ‘Alles is gezondheid…’?
“De Blije Borgh is Ambacht en Ambacht is De Blije Borgh”
Onder dit adagio zijn wij met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht al een aantal jaren op weg om het woon/leef- en werkklimaat in de gemeente zo goed mogelijk te maken. Regie bij de inwoners met op de juiste momenten ondersteuning van professionals. Zo lang mogelijk thuis met voldoende mogelijkheden voor ontmoeting en als het niet anders kan zorg of aanvullende dienstverlening. Daarnaast ondersteuning van mantelzorgers door respijtzorg voorzieningen en laagdrempelige ondersteuning. Maatschappelijke brede betrokkenheid van door en met elkaar samen leven. De Blije Borgh probeert hierin een spil te zijn met partners in deze gemeente.

Wat gaan we van uw organisatie zien, wat gaat u anders doen/door-ontwikkelen?
De Blije Borgh is in een continu proces van ontwikkeling. Processen worden geëvalueerd en verbeterd. Daarnaast willen wij de juiste zaken blijven oppakken voor de inwoners van de gemeente HIA. Wij hopen van collega’s in dit netwerk te leren en waar mogelijk collega’s die zaken die hier goed gaan ook te brengen. Het thema halen en brengen staat hierbij centraal.

 Wie gaat u daarbij betrekken?
Een ieder die hierin relevantie heeft van het netwerk en de inwoners van de gemeente HIA.

De Lange Wei

Netwerk Vitaal & Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid
Burgemeester de Boer Stichting / De Lange Wei

Waarom sluit uw organisatie zich aan bij het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ?
De visie sluit aan bij ons als zorgaanbieder en als werkgever. Daarnaast alleen ga je soms sneller, samen kom je een stuk verder.

Wat doet u nu al waarmee u aansluit bij de uitgangspunten uit de pledge ‘Alles is gezondheid…’?
Onze missie is om de samenwerkingspartner in de regio te zijn op het gebied van zorg, wonen, leefplezier en aanvullende diensten. Daarbij staat de mens achter de cliënt en de medewerker voor ons centraal. Onze kernwaarden passie, flexibiliteit, creativiteit en verbinding zijn richtinggevend in ons gedrag om bovenstaande te realiseren.

Wat gaan we van uw organisatie zien, wat gaat u anders doen/door-ontwikkelen?
Het web van positieve gezondheid betrekken:
1. in de eigen regie gesprekken met cliënten bij het formuleren van de ondersteuningsplannen en wensen.
2. in de droomgesprekken met medewerkers om met hen te spreken over hoe zij zichzelf zien binnen dit web, waar ze op willen ontwikkelen, hoe ze dat gaan realiseren en wat ze daarbij eventueel van ons nodig hebben.

Wie gaat u daarbij betrekken?
Cliënten en medewerkers en waar mogelijk partners uit de regio en de lerende netwerken.

De Merwelanden

Netwerk Vitaal & Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid
Stichting De Merwelanden

Waarom sluit uw organisatie zich aan bij het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ?
Positieve gezondheid gaat over het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk de eigen regie te voeren, ook bij veranderende omstandigheden.

De organisatiecultuur van De Merwelanden is gebaseerd op positieve gezondheid en draagt daardoor bij aan een sterke positie van mensen in veranderende omstandigheden. Dit geldt met name voor de belangrijkste doelgroep van De Merwelanden: mensen met de diagnose dementie. Positieve gezondheid is bovendien een speerpunt in de visie en het meerjarenbeleid van De Merwelanden. Het versterken van de eigen kracht van ouderen is de focus voor ons beleid.

De Merwelanden zet in op leren en ontwikkelen van medewerkers om zo een transformatie naar meer preventie en meer eigen keuzes en verantwoordelijkheid naar vermogen te stimuleren.
In 2017 is gestart met een nieuwe werkwijze om de eigen kracht van ouderen en medewerkers te versterken, samen met de coaches van ‘Waardigheid en Trots’.

Wat doet u nu al waarmee u aansluit bij de uitgangspunten uit de pleegde: ‘Alles is gezondheid…’? Wat gaan we van uw organisatie zien, wat gaat u anders doen/door-ontwikkelen?

 • In een normale woonomgeving bepalen mensen zelf welke regie zij willen voeren en welke risico’s zij willen nemen in het leven en dat moet zo blijven na verhuizing naar een WLZ woonvorm. Een organisatiecultuur gebaseerd op ‘safety first’ doet dit niet. Veiligheidsaspecten worden in De Merwelanden daarom zo min mogelijk voorgeschreven vanuit algemeen geldende protocollen van de organisatie of overheid, maar vooral vanuit een individuele risicoafweging. De rol van medewerkers is vooral die van regieondersteuning, dienstverlening en dan pas zorgverlening. Dit laatste blijven wij ontwikkelen: medewerkers worden getraind om zo terughoudend mogelijk te zijn met het overnemen van bezigheden.Een voorbeeld van regie en regieondersteuning is de besteding van het budget voor tijdsbesteding vanuit het project ‘Waardigheid en Trots’ van Vilans. Dit budget wordt rechtstreeks door de cliënt, naar eigen inzicht, besteed. De medewerkers ondersteunen dit.
 • Het vitaliteitsbeleid van De Merwelanden richt zich op fysieke aspecten van gezondheid. Er zijn ruime mogelijkheden tot recreatief en sportief bewegen, in groepsverband of individueel en passend bij de wensen en fysieke en cognitieve conditievariabelen van cliënten. De Merwelanden blijft de samenwerking zoeken met andere partijen in Dordrecht. Voorbeelden hiervan zijn het hosten van een rolstoeldansvereniging en het organiseren van gezamenlijke activiteiten met scholen.
 • Beweegcoaches zijn en worden opgeleid voor het ondersteunen van de mobiliteit maar ook voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid van cliënten.
 • Positieve gezondheid betekent een omslag in het denken van medewerkers, vrijwilligers, cliënten en hun netwerk. Wij willen dit d.m.v. de dialoog ondersteunen en uitdragen.
 • Het ‘buddy project’ richt zich op ondersteuning van de cliënt met dementie en diens omgeving. Dit gebeurt o.a. door mantelzorgers de mogelijkheid te bieden een gesprek aan te gaan met een deskundige en door het opstellen van omgangsadviezen door gespecialiseerd verzorgenden psychogeriatrie. De workshop ‘Plezierige tijd samen’ is een succes.
 • De Merwelanden wil het concept ‘positieve gezondheid’ ook gaan betrekken bij het personeelsbeleid. Er is een stevig anti-rookbeleid en een gratis fitness voor medewerkers. Onderzocht wordt op welke manier ‘het spinnenweb’ betrokken kan worden bij de werving van leerlingen en stagiairs.

.Wie gaat u daarbij betrekken

 • Familie en naasten van cliënten, netwerk sociale structuur cliënten;
 • Cliëntenraad;
 • Medewerkers;
 • In 2017 is De Merwelanden, samen met coaches van Waardigheid en Trots, gestart met een nieuwe werkwijze om de eigen kracht van ouderen en medewerkers te versterken.

 

Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

Netwerk Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

Waarom sluit uw organisatie zich aan bij het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ?
Het sluit aan bij onze visie op gezondheid. In het regionale gezondheidsbeleid, dat wij voor 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid uitvoeren hebben we als visie op gezondheid: de brede kijk op gezondheid ofwel positieve gezondheid van Machteld Huber als uitgangspunt genomen. Door het breed benaderen van gezondheid komen we op samenwerking met andere partners. We vinden het belangrijk dat wij als GGD vooral samen met andere partijen de verantwoordelijkheid oppakken een bijdrage te leveren aan de gezondheid van onze inwoners. Het vormen van een netwerk kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Wat doet u nu al waarmee u aansluit bij de uitgangspunten uit de pledge ‘Alles is gezondheid…’?

 • We gaan in ons gezondheidsbeleid uit van een brede kijk op gezondheid.
 • We werken aan de veerkracht, gezondheid van de inwoners in Zuid-Holland Zuid door middel van preventieve programma’s onder andere op het gebied van alcohol, mentale weerbaarheid, gezond gewicht, prenatale voorlichting en vitaal ouder worden. We delen kennis met professionals in kennisateliers en masterclasses, we verbinden netwerkpartners aan elkaar zodat er beter samen wordt samengewerkt en we versterken de nulde en eerste lijn door op maat gemaakte deskundigheidsbevordering (signaleren en handelen).
 • We zijn samen met de Werkgeversvereniging en stichting Drechtzorg de aanjager voor dit netwerk. We organiseren de week van de positieve gezondheid (25-30 september 2017)

Wat gaan we van uw organisatie zien, wat gaat u anders doen/door-ontwikkelen?
De dimensies van positieve gezondheid geven ons de kans om op verschillende manieren aan gezondheid te werken. Op sommige dimensies zijn we al actief (denk aan mentaal welbevinden, lichaamsfuncties), maar op andere nog niet (denk aan zingeving, kwaliteit van leven). Dit gaan we ontwikkelen, samen met partners in het veld.
We willen graag ook aansluiten bij initiatieven die er zijn vanuit de inwoners zelf. Wat vinden de inwoners belangrijk dat kan bijdragen aan een goede gezondheid.

Wie gaat u daarbij betrekken?
Inwoners die actief zijn op het gebied van gezondheid. Sportverenigingen, WMO adviesraden, hobby-verenigingen, vrijwilligersinitiatieven, scholen, welzijnsorganisaties, jongerenwerk, jeugdteams, wijkteams, jeugdhulpaanbieders, zorgaanbieders GGZ, verslavingszorg, RIVM, Trimbos, regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs, lokale ondernemers/middenstand, kraamzorg, verloskundigen, fysiotherapeuten, JGZ, Thuiszorg etc.

Gemeente Alblasserdam

Netwerk Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid
Gemeente Alblasserdam

Waarom sluit uw organisatie zich aan bij het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ?
Vanuit onze brede kijk op gezondheid sluit dit initiatief prima aan op ons beleid. Gezondheid is meer dan een goed lijf.

Wat doet  u nu al waarmee u aansluit bij de uitgangspunten uit de pledge ‘Alles is gezondheid…’?
Binnen onze eigen organisatie staat vitaliteit voorop. Veel organisaties in Alblasserdam organiseren een reeks aan activiteiten die passen binnen Positieve Gezondheid

 Wat gaan we van uw organisatie zien,  wat gaat u anders doen/door-ontwikkelen?
Met partners het gesprek hier over aangaan op zoek naar minder voor de hand liggende verbindingen die toch werken.

Wie gaat u daarbij betrekken?
#samendoen

Gemeente Dordrecht

Netwerk Vitaal & Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid
Gemeente Dordrecht

Waarom sluit uw organisatie zich aan bij het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ?
Wij sluiten aan bij de ‘Alles is gezondheid’, omdat dit past bij ons huidige beleid op het gebied van de Wmo en lokaal gezondheidsbeleid.

Wat doet  u nu al waarmee u aansluit bij de uitgangspunten uit de pledge ‘Alles is gezondheid…’?
Wij gaan uit van wat mensen kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. Waar worden inwoners gelukkig van? Wij willen dat inwoners zoveel mogelijk (naar vermogen) participeren in de samenleving.

Wij stellen in de maatschappelijke opgaven de vraag van de inwoner centraal. Wij kiezen voor een integrale benadering waarbij breed wordt gekeken naar de verschillende leefgebieden. Om dat mogelijk te maken moet je soms verder kijken dan je verantwoordelijkheden als gemeente. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat we verbindingen leggen met het medisch domein (huisartsen, POH-GGZ, fysiotherapeuten, zorgverzekeraar) bijvoorbeeld door het gezamenlijk ontwikkelen van valpreventie voor ouderen of de beweging naar een beschermd thuis voor mensen met ernstige psychische kwetsbaarheid.

Ook in de manier waarop wij willen werken komen de uitgangspunten van positieve gezondheid terug. Zo werken wij vanuit het Dordts DNA en vragen onze partners in de stad dat ook te doen. Dat houdt in:

 • Perspectief: het samen creëren van mogelijkheid om te groeien. De bewoner bepaalt het perspectief en staat centraal; het is zijn weg.
 • Transparant: het open, eerlijk en duidelijk zijn naar bewoners en samenwerkingspartners.
 • Respectvol: het met een open houding en basis van gelijkwaardigheid werken aan een vertrouwens- en samenwerkingsrelatie met de bewoner.
 • Samenwerken: het vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid samen met de bewoner, de buurt en andere partners rondom de bewoner werken aan een oplossing.

Wat gaan we van uw organisatie zien, wat gaat u anders doen/door-ontwikkelen?
Wij continueren de reeds ingezette beweging en stimuleren/verbinden partijen om mee te gaan in deze beweging.

De uitdaging waar we voor staan is om een bijdrage te leveren aan kwaliteit van leven voor onze inwoners door daar in te zetten waar hij of zij steun nodig heeft. Dat betekent onder andere dat de verkokering tussen het sociale en medische domein zo min mogelijk merkbaar moet zijn voor de inwoner. Daarnaast moet er meer ruimte komen voor zelfmanagement (bijvoorbeeld via e-health) en de rol die ervaringsdeskundigen kunnen spelen.

Wie gaat u daarbij betrekken?
Inwoners, ervaringsdeskundigen, zorgaanbieders, woningcorporaties, zorgverzekeraar, (regio)gemeenten.

Gemeente Papendrecht

Netwerk Vitaal & Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid
Gemeente Papendrecht

Waarom sluit uw organisatie zich aan bij het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ?
Door aan te sluiten bij het netwerk verwachten we dat het begrip positieve gezondheid ook daadwerkelijk breder in de praktijk bekend en toegepast wordt. Dit sluit aan bij onze visie, zoals verwoord in het lokaal gezondheidsbeleid. Daarbij is de brede kijk op gezondheid ofwel positieve gezondheid als uitgangspunt genomen. Verder sluit het aan bij onze doelstelling dat iedereen naar vermogen meedoet in de samenleving.

Wat doet u nu al waarmee u aansluit bij de uitgangspunten uit de pledge ‘Alles is gezondheid…’?
Wij zetten ons in dat mensen zoveel mogelijk de eigen regie over hun leven houden. Daarnaast stimuleren en faciliteren wij sociaal maatschappelijke participatie. We werken aan het vergroten van zelfredzaamheid van mensen. Dit doen we door preventieprogramma’s zoals op het gebied van valpreventie.

Wat gaan we van uw organisatie zien, wat gaat u anders doen/door-ontwikkelen?
Op dit moment wordt in Papendrecht gewerkt aan de ontwikkeling van ‘Sterk Papendrecht”. Iedereen die ondersteuning nodig heeft kan hier terecht. Uitgangspunt hierbij is dat mensen zoveel mogelijk in hun “eigen kracht” worden gezet. Positieve gezondheid kan hier in belangrijke mate aan bijdragen. De verbinding met positieve gezondheid zal hier dan ook onderdeel van uitmaken.

Wie gaat u daarbij betrekken?
Zowel burgers, vrijwilligersorganisaties als onze professionele samenwerkingspartners. In het bijzonder Sterk Papendrecht, Wmo-adviesraad en huisartsen.

Gemeente Zwijndrecht

Netwerk Vitaal & Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid
Gemeente Zwijndrecht

Waarom sluit uw organisatie zich aan bij het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ?
Preventie zit verweven in alles wat we in Zwijndrecht doen. Daarom past het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ heel goed bij Zwijndrecht.

Wat doet  u nu al waarmee u aansluit bij de uitgangspunten uit de pledge ‘Alles is gezondheid…’?
Binnen Zwijndrecht werken we met een programma sociaal domein. In dit programma zetten we de inwoner centraal en hanteren we een integrale benadering. In Zwijndrecht zien we dat preventie als thema in alle maatschappelijke vraagstukken een rol speelt.

Wat gaan we van uw organisatie zien,  wat gaat u anders doen/door-ontwikkelen?
We stimuleren mensen mee te doen, ook met leuke dingen zoals sport en cultuur. Dat vergroot de vitaliteit en veerkracht van mensen en heeft daarmee een preventieve werking. Daarnaast zetten we bijvoorbeeld in op het voorkomen van uitval bij mantelzorgers, zetten we preventief in op het langer zelfstandig kunnen wonen en op de gezonde leefstijl. Zomaar wat voorbeelden waar we uitgaan van de gezondheid van mensen en hen ondersteunen daar waar dat nodig is. We willen namelijk de zorg zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig inzetten. Preventie zetten we dus niet alleen in als voorlichting, maar ook in de toegang tot een sociaal netwerk en de toegankelijkheid van algemene voorzieningen.

Wie gaat u daarbij betrekken?
Hierin werken we samen met alle professionals in Zwijndrecht waarmee we aan het sociaal domein werken. Dit zijn uiteraard de Vivera wijkteams, maar ook de lokale zorgpartners, woningcorporaties, welzijnswerk, etc.

Leger des Heils

Netwerk Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid
Leger des Heils ZWN

Waarom sluit uw organisatie zich aan bij het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ?
Een mens bestaat niet uit stukjes maar is 1 geheel. Pijn in je portemonnee voel je in je hoofd.

Wat doet u nu al waarmee u aansluit bij de uitgangspunten uit de pledge ‘Alles is gezondheid…’?
Alle medewerkers zijn inmiddels getraind in krachtgericht werken/herstel van het gewone leven.

Wat gaan we van uw organisatie zien, wat gaat u anders doen/door-ontwikkelen?
Kwetsbare mensen helpen weerbaar te maken en zin in het leven behouden/krijgen.

Wie gaat u daarbij betrekken?
Ketenpartners t.b.v. Team Toeleiding & Bemoeizorg en ontwikkelen van Herstelacademie en/of andere initiatieven. Buurtbewoners, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.

Regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden

Netwerk Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid

Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Waarom sluit uw organisatie zich aan bij het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ?
Gezondheidsklachten worden regelmatig veroorzaakt door andere factoren zoals schulden, eenzaamheid, pesten, etc. Door gezamenlijk de pledge te ondertekenen, komt er commitment en kunnen we integraal werken aan positieve gezondheid. Door partijen, projecten en andere initiatieven met elkaar te verbinden, kan gezondheid binnen een brede context worden opgepakt.
Belangrijk is om met alle partners in het sociaal domein de pledge te ondertekenen en samen dit concept te omarmen en vooral ook concreet te maken.

Wat doet u nu al waarmee u aansluit bij de uitgangspunten uit de pledge ‘Alles is gezondheid…’?
De gemeenten zijn met tal van projecten bezig om gezondheid in de brede zin van het woord te bevorderen en om mensen in hun eigen kracht te zetten. De Transformatie. Zo denken de sociale teams mee met mensen die even een professioneel steuntje in de rug nodig hebben om hen zo snel mogelijk er weer bovenop te helpen zodat ze weer zoveel mogelijk kunnen meedoen. Dit kan juist door niet alleen te focussen op het medische kant maar de gezondheid in de volle breedte te bezien. Door het gezondheidsbegrip zo breed te benaderen komen andere en nieuwe partners dan voorheen in beeld. Het concept van positieve gezondheid kan ondersteunend zijn in de transformatie. Om deze werkwijzen goed verder vorm te kunnen geven is het van belang dat we nauw gaan samenwerken met andere partners binnen en buiten het sociaal domein.

Wat gaan we van uw organisatie zien, wat gaat u anders doen/door-ontwikkelen?
Behalve dat we ervoor moeten zorgen dat het gedachtengoed verinnerlijkt wordt willen we samen met o.a. Avres, zorgaanbieders en adviesorganen tot een concreet stappenplan komen om hier ook écht handen en voeten aan te geven. Dit doen we gezamenlijk via de transformatietafel waar al deze partijen aan tafel zitten. Juist de breedte in de samenwerking tussen al deze partijen kan dit tot een succes maken. Het moet wat ons betreft niet een blauwdruk worden voor de regio maar leiden tot inzet op maat.

Wie gaat u daarbij betrekken?

Zorgaanbieders, Avres, adviesorganen, gemeenten, Dienst gezondheid en jeugd maar ook andere partijen zoals welzijnsorganisaties e.d.

Rivas Zorggroep

Waarom sluit uw organisatie zich aan bij het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ?
Positieve gezondheid wordt benoemd in onze missie. We herkennen ons in de uitgangspunten van het netwerk Vitaal & Veerkrachtig, die prima bij onze missie aansluiten: Samen met onze cliënten realiseren wij de beste zorg; mensgericht, veilig, dichtbij, en op het juiste moment. Met onze partners verbeteren wij voortdurend de zorg en dragen bij aan de gezondheid van de inwoners in onze regio; duurzaam en betaalbaar.

Rivas is sterk in thuiszorg, ziekenhuiszorg, kortdurende zorg, jeugdgezondheidszorg en langdurige zorg. We merken het dagelijks dat inwoners van de regio en onze bewoners, cliënten en patiënten de regie over hun levens willen behouden. Ook al is er sprake van een aandoening of een beperking. Het is dan ook onze ambitie om continu te werken aan de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg door goed samen te werken met de partners in het netwerk.

Wat doet u nu al waarmee u aansluit bij de uitgangspunten uit de pledge ‘Alles is gezondheid…’?
De principes van Planetree voor mensgerichte zorg zijn de basis voor ons handelen. We hebben een scherp oog voor de mens achter elke bewoner, cliënt en patiënt. We gaan niet enkel uit van de aandoening of beperking en de genezing ervan. We leggen graag de nadruk op het positieve, het herkrijgen van zelfstandigheid, de mogelijkheden en de eigen regie over het leven ondanks een aandoening of beperking. We houden er rekening mee dat eigen regie voor iedereen een andere betekenis heeft. Als organisatie willen we daar telkens aansluiting bij vinden en houden. We zijn er namelijk van overtuigd dat het loont om voortdurend te werken aan het bevorderen van de eigen regie en gezondheid van de inwoners van de regio en onze bewoners, cliënten en patiënten. Of dit nu bij hen thuis is, in het ziekenhuis, tijdens het revalideren, op het consultatiebureau of in het verpleeghuis.

Wat gaan we van uw organisatie zien, wat gaat u anders doen/door-ontwikkelen?
Vaak zien we dat bewoners, cliënten en patiënten veel zelf willen en nog kunnen. Niet zelden met hulp en ondersteuning van hun naasten. Wat zorgprofessionals dan nog aan ondersteuning en zorg kunnen bieden, brengen we in kaart en beslissen we samen. En daar gaan we gewoon mee door. Voor inwoners van de regio en onze bewoners, cliënten en patiënten. Zij allen zijn tenslotte ervaringsdeskundig als het gaat om hun aandoening of beperking. Daardoor weten zij goed te benoemen wat hun behoeften, doelen, mogelijkheden en wensen zijn. Wat prima aansluit op de vakinhoudelijke kennis en kunde van onze zorgprofessionals. 

Wie gaat u daarbij betrekken?
We geloven kortom sterk in ‘het samen doen.’ Samen met inwoners van de regio en elke bewoner, cliënt en patiënt en hun naasten. En samen met de samenwerkingspartners uit het netwerk, waaronder het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ. Omdat goede zorg nooit af is, is onze focus om continu onze dienstverlening te verbeteren. We vragen bewoners, cliënten en patiënten om ons scherp te houden met hun feedback. In gesprekken, via cliëntervaringsonderzoeken, onze website en beoordelingssites zoals Zorgkaart Nederland.

SamenDoen

Netwerk Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid
SamenDoen

Waarom sluit uw organisatie zich aan bij het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ?
Omdat vitaliteit en veerkracht een thema is dat speelt bij SamenDoen en bij onze doelgroepen en inwoners van Leerdam en Zederik. We willen graag meedoen in kennis delen en van elkaar leren.

Wat doet  u nu al waarmee u aansluit bij de uitgangspunten uit de pledge ‘Alles is gezondheid…’?
SamenDoen richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid, gezondheid en welzijn van haar doelgroepen.

Wat gaan we van uw organisatie zien,  wat gaat u anders doen/door-ontwikkelen?
SamenDoen werkt vanuit een integrale aanpak en netwerkbenadering bij cliënten en maatschappelijke vraagstukken.

Wie gaat u daarbij betrekken?
De gemeente Leerdam en Zederik, ketenpartners en inwoners(initiatieven).

Steunpunt KOEL

Netwerk Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid
Steunpunt KOEL

Waarom sluit uw organisatie zich aan bij het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ?
Steunpunt KOEL is de regionale ondersteuningsstructuur (ROS) voor de eerstelijns gezondheidszorg in de regio Zuid Holland – zuid. KOEL verbindt, versterkt en verbetert de zorg en het sociaal domein vanuit het perspectief van de eerste lijn. Zij opereert als stichting en als een onafhankelijke en objectieve spin in het web tussen alle belanghebbende partijen. Vanuit deze rol draagt Steunpunt KOEL al jaren bij aan een betere samenwerking tussen de verschillende lijnen en daarmee een betere patiëntenzorg, met onder andere dezelfde uitgangspunten als beschreven worden in de pledge ‘Alles is gezondheid..’. Om de rol als verbindende partij goed te vervullen en onze projecten te verbinden aan het netwerk Gezond en Veerkrachtig ZHZ, sluit Steunpunt KOEL zich graag aan bij het netwerk.

Wat doet u nu al waarmee u aansluit bij de uitgangspunten uit de pledge ‘Alles is gezondheid…’?
Vanuit Steunpunt KOEL ondersteunen we een breed scala aan activiteiten in en rond de eerste lijn. Een deel van onze projecten is gericht op preventie en een deel is gericht op het verbeteren van curatieve behandelingen, waarbij we ons steeds meer richten op alle domeinen van positieve gezondheid en we zo veel mogelijk aansluiten bij bestaande structuren. Een greep uit onze activiteiten:
– Welzijn op recept
Het geven van welzijn op recept heeft als doel om het welbevinden van mensen met psychosociale klachten te verhogen door hen een welzijnsarrangement aan te bieden.
– Alblasserdam Beweegt
Alblasserdam Beweegt is een vorm van bewegen op recept, met als doel de gezondheid van de oudere inwoners van Alblasserdam curatief én preventief te verbeteren door meer beweging. Outcomes worden nu nog vooral vanuit het domein lichaamsfuncties bekeken, maar er is de uitgesproken ambitie om uit te breiden naar ‘Welzijn op recept’ en alle levensdomeinen te dekken. Huidige bijvangsten in andere levensdomeinen worden al bewust meegenomen.
– Dementievriendelijke samenleving
Op Goeree Overflakkee wordt met ondersteuning van Steunpunt KOEL gestuurd op een dementievriendelijke samenleving vanuit zorg, welzijn, informele zorg, winkels en leefomgeving. Op deze manier kunnen dementerende inwoners zo lang mogelijk op een prettige manier in de maatschappij functioneren.
– Procesbegeleiding in het komen tot regionalisering van zorgroepen
KOEL ondersteunt in het bestuurlijk proces, met als doel op regionaal niveau meer samenwerking te zoeken ten behoeve van verbeterde regionale eerstelijnszorg.
– Inzet GGZ triagist in de huisartsenpost tijdens avond- nacht- en weekenduren
Hierbij worden somatische en psychologische klachten niet gescheiden behandeld maar geïntegreerd, ook in de spoedzorg.
– Informeren en betrekken van zorgaanbieders/ burgers/ patiënten d.m.v. artikelen in lokale bladen.
De projecten van Steunpunt KOEL zijn regelmatig van directe invloed op de patiëntenzorg. Daarom stellen wij inwoners graag op de hoogte van de projecten. Hiermee draagt Steunpunt KOEL ook bij aan een cultuurverandering richting gezondheid en gedrag.

Wat gaan we van uw organisatie zien, wat gaat u anders doen/door-ontwikkelen?
Als eerst blijven wij een verbindende rol in de regio spelen, waarbij we in gevolg van landelijke/ regionale ontwikkelingen onze ondersteuning bieden in onder andere netwerkvorming. Daarnaast is onze ambitie om de concepten bewegen- en welzijn op recept steeds verder uit te rollen en de ontwikkeling van preventief aanbod en vroeg signalering te ondersteunen. Ook blijven wij onze speerpunten houden binnen de ouderenzorg en ggz en willen we meer aandacht besteden aan de keten spoedzorg en de relatie tussen formele en informele zorg. Binnen alle acties zetten we de beleving van patiënt/inwoner centraal. Een afsluitend punt is daarom het meer willen betrekken van patiënten/ inwoners in verander- en verbeterprocessen.

Wie gaat u daarbij betrekken?
Steunpunt KOEL heeft vele contacten in de eerste lijn en koepelorganisaties. We betrekken hen dan ook veel bij onze activiteiten. Daarnaast leggen we steeds meer verbindingen met de ziekenhuizen, gemeenten en welzijnsinstellingen wanneer nodig. Onze ambitie is om meer patiënten/ inwoners te betrekken bij onze activiteiten zodat we nog scherper hebben wat de meerwaarde voor de patiënt/inwoner is.

 

Stichting Drechtzorg

Netwerk Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid
Stichting Drechtzorg

Waarom sluit uw organisatie zich aan bij het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ?
Het netwerk sluit aan bij opgaves waar we ons als stichting op willen richten. In het meerjarig beleidskader, ofwel ontwikkelagenda 2017 – 2020, hebben we als ontwikkelthema ‘Eigen keuzes en verantwoordelijkheid naar vermogen’ benoemd. Dit betekent dat alles wat we doen is gericht op het vergroten van eigen regie en veerkracht. Daarnaast koppelen we preventie aan ondersteuning/ zorgketens. Gedeelde beelden binnen de stichting zijn hierbij het spinnenweb van Machteld Huber: positieve gezondheid en de piramide: de opgave voor het zorgsysteem (zie figuur hieronder).

Wat doet  u nu al waarmee u aansluit bij de uitgangspunten uit de pledge ‘Alles is gezondheid…’?

 • We zijn samen met de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid en Dienst Gezondheid & Jeugd de aanjager voor dit netwerk.
 • We organiseren de week van de positieve gezondheid (25-30 september 2017)
 • We participeren in de Leertuin Zorgvernieuwing Drechtsteden.
 • We koppelen preventie aan ondersteuning/ zorgketens. Preventie is een standaardonderdeel van het format van projectplannen.
 • We organiseren activiteiten (workshops, bijeenkomsten, nieuwsbrieven, digitaal platform) ism Werkgeversvereniging gericht op inspireren en delen van initiatieven en kennis.

Wat gaan we van uw organisatie zien,  wat gaat u anders doen/door-ontwikkelen?

 • We kunnen de transformatie alleen maken als alle schakels van de keten meedoen. We willen deze transformatie versnellen en daarom blijven we inzetten op: het organiseren van bijeenkomsten, verspreiden van de nieuwsbrief om onze leden te blijven inspireren en de cultuuromslag die uitgaat van het concept positieve gezondheid te stimuleren.
 • We willen daarnaast bijdragen aan het concretiseren van het concept van positieve gezondheid in specifieke settings en doelgroepen en actief bijdragen aan de ontwikkeling van de preventie-agenda.

Wie gaat u daarbij betrekken?

 • Onze directe partners: gemeenten en zorgverzekeraars.
 • We blijven zoeken naar nieuwe partnerships.
Swinhove Groep

Netwerk Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid
Swinhove Groep

Waarom sluit uw organisatie zich aan bij het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ?
De Swinhove Groep staat achter de uitgangspunten van het netwerk Vitaal & Veerkrachtig. Het behouden en waar mogelijk versterken van de eigen regie van cliënten is voor de Swinhove Groep een uitgangspunt bij het verlenen van zorg en ondersteuning. Ook erkennen wij dat het belang van preventie groot is en willen wij hierop inspelen. Dit kunnen wij niet alleen, daarom willen wij binnen dit netwerk graag samenwerken met collega organisaties in de regio om met elkaar kennis en ervaring te delen.

Wat doet u nu al waarmee u aansluit bij de uitgangspunten uit de pledge ‘Alles is gezondheid…’?
De Swinhove Groep zet de mens centraal in het verlenen van zorg en ondersteuning aan bewoners van Zwijndrecht en omstreken. Binnen onze organisatie hebben wij afgesproken dat wij in plaats van ‘zorgen voor’ willen ‘zorgen dat’. Wij focussen daarin samen met de cliënt en diens netwerk op wat voor hen belangrijk is, wat er nog wèl kan en trekken gezamenlijk op daar waar ondersteuning nodig is. Daarbij willen wij dus faciliteren in plaats van overnemen. Dit geldt zowel voor onze cliënten en bewoners, als voor onze medewerkers en vrijwilligers. Deze veranderde denkwijze betekent een cultuurverandering die tijd, continue aandacht en regelmatig ‘het goede gesprek met elkaar’ zal vragen van ons allen.

Wat gaan we van uw organisatie zien, wat gaat u anders doen/door-ontwikkelen?
Naast bovenstaande ontwikkeling is het project omgevingszorg recent gestart en zal de komende jaren worden uitgerold. In dit project worden omgevingsfactoren aangepast om het leefplezier van mensen met dementie te bevorderen. Het gaat hierbij over werkafspraken en inrichting van het gebouw, maar vooral ook over veranderingen in gedrag en cultuur van onze medewerkers en vrijwilligers. Het project sluit goed aan bij het concept van Positieve Gezondheid en voor onze organisatie betekent het een cultuuromslag.

Wie gaat u daarbij betrekken?
Iedereen binnen de Swinhove Groep zal worden betrokken bij het project Omgevingszorg, zowel cliënten en bewoners, naasten en mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers. We willen graag onze ervaringen in het netwerk delen, maar ook gebruik maken van kennis en ervaringen van collega organisaties over verandertrajecten.

Syndion

Netwerk Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid
Syndion

Waarom sluit uw organisatie zich aan bij het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ?
Syndion is van mening dat je meer bereikt door het samen te werken. Dit komt onder andere tot uiting door ons programma ‘Syndion. Doen we samen’. We geloven dat wanneer je krachten bundelt, je meer kunt bereiken. Dat geldt voor ons als interne organisatie, maar dat geldt ook zeker voor het samenwerken met organisaties uit onze regio.

Daarnaast sluiten de uitgangspunten van het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ aan bij hoe wij als organisatie denken over gezondheid en de preventie van verzuim. We geloven in een positieve benadering van gezondheid en de eigen verantwoordelijkheid van een ieder hierin.

Wat doet u nu al waarmee u aansluit bij de uitgangspunten uit de pledge ‘Alles is gezondheid…’?
Syndion heeft het afgelopen jaar het verzuimbeleid aangepast naar een preventie- en verzuimbeleid. Daarin hebben we de aftrap gegeven om op een laagdrempelige en positieve manier structureel aandacht te geven aan preventie en verzuim. Een concreet voorbeeld hiervan is dat er inspiratiepakketten voor teams zijn gemaakt (dus voor medewerkers én cliënten) waarmee we enerzijds teams willen bedanken voor hun inzet en anderzijds hen een aanleiding willen geven om met elkaar in gesprek te gaan over gezondheid. Hiermee willen we bewustwording creëren dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft voor zijn eigen gezondheid.

Wat gaan we van uw organisatie zien, wat gaat u anders doen/door-ontwikkelen?
We zullen verder gaan met het versterken van het preventie,- en verzuimbeleid en gedurende het jaar op diverse momenten en manieren aandacht geven aan dit thema. Daarnaast willen we graag aansluiten bij de acties van het netwerk en daarmee gezamenlijk onze aanpak versterken.

Wie gaat u daarbij betrekken?
Samenwerken is hierbij van groot belang. Dit doen we met interne en externe stakeholders.

Verbindingsarchitect

Netwerk Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid
Verbindingsarchitect (powered by CreatieCompagnie)

Waarom sluit uw organisatie zich aan bij het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ?
Omdat ons uitgangspunt is dat we Samen meer Impact realiseren. Wij werken standaard vanuit verbindingen en samenwerking. Daar waar al een netwerk is sluiten we dan ook graag aan om met elkaar meer resultaten te bereiken voor een gezamenlijk doel.

Wat doet  u nu al waarmee u aansluit bij de uitgangspunten uit de pledge ‘Alles is gezondheid…’?
Wij zetten ons in voor het bouwen van een positief opgroeiklimaat waar alle kinderen de kans krijgen om op te groeien naar veerkrachtige volwassenen.

Wij hebben daarvoor een tweetal programma’s ontwikkeld die uitgaan van het inzetten op groei en ontwikkeling (pure preventie) van kinderen en niet uitgaan van problemen. Deze programma’s hebben als basis het bouwen van een netwerk (de village) en/of het inzetten van een team (de brigade) van waaruit er met elkaar wordt samengewerkt aan het gemeenschappelijke doel.

Deze programma’s geven handen en voeten aan de verandering die nodig is om de verschuiving te leggen van reactief handelen naar preventief handelen, waarbij we het kind centraal zetten. We kijken lokaal naar wat er al is en waar de verbindingen gerealiseerd kunnen worden en naar wat er nog niet is en waar de verbindingen gebouwd moeten worden. Dat doen we domein overstijgend (gezondheid, cultuur, onderwijs en jeugd) en ook nog eens Bottom-up en Top-down tegelijkertijd.

De wil en de motivatie om gezamenlijk hierin op te trekken en de eigen verantwoordelijkheid hierin leggen we vast in een lokale grondhouding.

Wat gaan we van uw organisatie zien, wat gaat u anders doen/door-ontwikkelen?
In Gorinchem lopen deze twee programma’s een aantal jaren. Daarin is er veel ontwikkeld, geleerd en ontdekt. We zijn nu klaar om meerdere regio’s te helpen om te bouwen aan een positief opgroeiklimaat. Kennis en kunde hierover willen we breder beschikbaar maken. Daarnaast blijven we extra tools ontwikkelen om het lokaal nog makkelijker te maken met elkaar in verbinding te zijn, de zichtbaarheid te vergroten van de prachtige initiatieven en interventies die er al zijn die bijdragen aan dit klimaat en processen te kunnen versnellen zodat deze verandering niet eindeloos gaat duren.

Wie gaat u daarbij betrekken?
Alle partijen die rondom een kind staan!

In het bijzonder die partijen die het maatschappelijke welzijn van kinderen als hun allergrootste prioriteit stellen en het lef en het enthousiasme hebben zich in te zetten voor de nieuwe weg die ingeslagen mag worden.

Wil je een uitgebreidere uitleg over de verandering naar een positief opgroeiklimaat maak dan verbinding via nanda@verbindingsarchitect.nl en we sturen het je toe.

Welzijnswerk Sliedrecht

Netwerk Vitaal & Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht

Waarom sluit uw organisatie zich aan bij het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ?
Stichting Welzijnswerk Sliedrecht sluit zich aan bij het netwerk Vitaal & Veerkrachtig omdat dit netwerk ons de kans biedt onze inzet vanuit welzijn te verbreden en verdiepen richting gezondheid.

Wat doet u nu al waarmee u aansluit bij de uitgangspunten uit de pledge ‘Alles is gezondheid…’?
Vanuit de visie: wij hebben het gedachtegoed van Positieve gezondheid omarmt.
Vanuit het proces: dit concept wordt uitgedragen in de coalitie Kom Erbij waar SWS de aanjager van is. Tevens hebben we bijeenkomsten over dit onderwerp georganiseerd, zodat samenwerkingspartners hier mede vorm aan konden geven.
Vanuit de inhoud: de zes levensdomeinen (lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren) worden meegenomen in onze focus op het welbevinden van inwoners en het meedoen aan de samenleving bij:

 • Het faciliteren van activiteiten van kwetsbare ouderen. Dit reikt van bingo, biljarten, volksdansen en koersbal. Er zijn ook activiteiten voor volwassenen zoals taalles voor nieuwkomers
 • Het bieden van een maaltijdenservice, boodschappendienst en klussendienst
 • Het werven van vrijwilligers en ondersteunen van vrijwilligersorganisaties
 • Ons Mantelzorgpunt
 • Het bieden van sociaal juridisch advies en Hulp bij Thuisadministratie
 • Vormgeving aan buurtgericht werken met de Buurtmakelaar

Wat gaan we van uw organisatie zien, wat gaat u anders doen/door-ontwikkelen?
– Meenemen van de positieve gezondheid in onze strategie
– Positieve gezondheid gebruiken als kapstok voor inhoudelijke samenwerking
– Verkenning van de mogelijkheden voor de combinatie van Welzijn op recept en positieve gezondheid

Wie gaat u daarbij betrekken?
Ons gehele netwerk en in het bijzonder de 1e lijn.

WGV Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid

Netwerk Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid

Waarom sluit uw organisatie zich aan bij het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ?

WGV Zorg en Welzijn ZHZ zet zich in voor een zo optimaal mogelijke balans op de regionale arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Er zijn twee pijlers waar we ons op richten:

 1. Ten eerste: zorgen voor voldoende mensen in de regio die in de zorg willen en kunnen werken. Het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ helpt om medewerkers bewust te maken van de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van hun gezondheid. Medewerkers zo lang mogelijk optimaal inzetbaar houden is belangrijk om regionaal voldoende medewerkers in de zorgsector te behouden.
 2. Ten tweede: zorgen dat de mensen in die in de zorg werken en gaan werken voldoende toegerust zijn voor het werk. Om tot een Vitaal en Veerkrachtig ZHZ te komen is het belangrijk dat de medewerkers die dagelijks met zorgvragers in contact zijn toegerust zijn om te denken vanuit mogelijkheden, te zien wat een zorgvrager echt nodig heeft en zorgvragers kunnen stimuleren om naar vermogen mee te blijven doen in de maatschappij.

Wat doet  u nu al waarmee u aansluit bij de uitgangspunten uit de pledge ‘Alles is gezondheid…’?

 • We zijn samen met Drechtzorg en Dienst Gezondheid & Jeugd de aanjager voor dit netwerk.
 • We organiseren samen met bovengenoemde partijen de week van de positieve gezondheid (25-30 september 2017).
 • We organiseren activiteiten (workshops, bijeenkomsten, nieuwsbrieven) in samenwerking met Drechtzorg gericht op inspireren en delen van initiatieven en kennis.
 • We hebben overleg met opleidingsinstituten over ontwikkelingen in het veld, die in de opleidingen een plek zouden moeten krijgen. De ontwikkelingen rondom Positieve Gezondheid hebben daarin een belangrijke plek.
 • We dragen middels het concept van Positieve Gezondheid bij aan het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers in de zorg.

Wat gaan we van uw organisatie zien,  wat gaat u anders doen/door-ontwikkelen?

 • We blijven met de diverse verbonden opleidingsinstituten in gesprek over het concept Positieve Gezondheid en wat dat betekent voor nieuwe en huidige medewerkers in de zorg.
 • Aangesloten zorgorganisaties stimuleren om middels het gedachtegoed rondom positieve gezondheid het beleid in de organisatie rondom duurzame inzetbaarheid verder vorm te geven.

Wie gaat u daarbij betrekken?

 • Aangesloten lid-organisaties.
 • Aangesloten onderwijsinstellingen.
Zorgbelang Zuid-Holland

 Netwerk Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid
Zorgbelang Zuid-Holland

Waarom sluit uw organisatie zich aan bij het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ?
‘Vitaal en Veerkrachtig’ sluit aan bij het gedachtengoed en werkwijze van Zorgbelang Zuid-Holland. De essentie is om mensen in hun kracht te houden of te krijgen en regisseur te laten zijn over hun eigen gezondheid. Gezondheid is overigens niet een doel op zich, maar een middel zodat mensen kunnen doen wat zij belangrijk vinden, namelijk dat wat hun leven zin geeft. Leidend is het ‘wat kan je wel’-principe en ‘wat heeft voor jou betekenis, wat wil je’.

Wat doet  u nu al waarmee u aansluit bij de uitgangspunten uit de pledge ‘Alles is gezondheid…’?
In al onze activiteiten richten wij ons op het verhogen van de kwaliteit van leven. Dit uitgangspunt sluit naadloos aan bij ‘Alles is gezondheid’. Het draait om de veerkracht van mensen in plaats van hun beperkingen. Mee kunnen bewegen met het leven, veerkrachtig zijn en zelf regie voeren, staan wat ons betreft centraal.

Wat gaan we van uw organisatie zien,  wat gaat u anders doen/door-ontwikkelen? Wie gaat u daarbij betrekken?
Zorgbelang Zuid-Holland zorgt voor het patiënt-/cliëntperspectief in het netwerk van ‘Alles is gezondheid’ door mee te denken, te adviseren en te reflecteren vanuit onze kennis over en ervaring met de leefwereld van mensen. We betrekken hierbij de inwoners uit Zuid-Holland Zuid, de cliënten- en adviesraden, patiëntenorganisaties en ervaringsdeskundigen. We maken steeds de vertaling van de systeemwereld naar de leefwereld van de inwoners en omgekeerd.

Daarnaast gaat Zorgbelang workshops organiseren voor cliënten/patiënten/inwoners /deelnemers aan het netwerk over eigen regie, eigen verantwoordelijkheid, gezamenlijke besluitvorming in het kader van een vitaal en veerkrachtig leven. Door samen op zoek te gaan naar de vraag wat voor iemand persoonlijk belangrijk is en daarmee zelf – al dan niet ondersteund door anderen – aan de slag te gaan wordt het eigen oplossend vermogen van mensen aangesproken..

Bovendien publiceren we over de activiteiten van het netwerk via onze nieuwsbrief, de website en sociale media.

Zorgwaard

Netwerk Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid
Zorgwaard

Waarom sluit uw organisatie zich aan bij het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ?
Omdat we graag een bijdrage leveren aan de preventieve agenda van het netwerk om gezond gedrag te stimuleren en te ondersteunen. Daarbij delen we graag onze ervaringen v.w.b. het thema “de vitale en veerkrachtige medewerker” en willen we leren van andere organisaties in het netwerk.

Wat doet u nu al waarmee u aansluit bij de uitgangspunten uit de pledge ‘Alles is gezondheid…’?
– In dienst hebben van een vitaliteitscoach die zich bezig houdt met het thema “de vitale en veerkrachtige medewerker”
– Belangrijk speerpunt in beleid voor 2019 is aandacht voor werkplezier en verbinding met elkaar. Onder het motto: “Wij zijn zorg waard”
– Medewerkers hebben de mogelijkheid om via de werkkostenregeling korting te krijgen op hun sport abonnement.
– Het model van positieve gezondheid wordt omarmd.

Wat gaan we van uw organisatie zien, wat gaat u anders doen/door-ontwikkelen?
I.p.v. pop-gesprekken gaan we ambitie-gesprekken met medewerkers houden.
Belangrijke thema’s voor 2019 zijn: vitaliteit van de medewerker en zelforganisatie.

Wie gaat u daarbij betrekken?
Alle collega’s, het netwerk en partners vanuit het bedrijfsleven waaronder de Rabobank.