Het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland heeft verbinding gezocht met andere ketens en netwerken van Drechtzorg. Hieruit zijn waardevolle samenwerkingsvormen ontstaan met mooie resultaten voor de cliënt en de zorgverlener.

Palliatieve zorg en dementie
De thema’s palliatieve zorg en dementie staan landelijk volop in de belangstelling. Een verbinding tussen deze twee werelden vindt echter nauwelijks plaats. De ketenzorg dementie Waardenland en het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland hebben deze samenwerking echter al wel opgestart, ze worden dan ook als goed voorbeeld genoemd in de Handreiking Palliatieve Zorg bij dementie.

Vilans werkt in opdracht van ZonMw vanaf januari 2012 samen met het Netwerk Palliatieve zorg Zuid Hollandse Eilanden en met de Ketenzorg Dementie Zuid-Hollandse Eilanden aan een handreiking en beschrijving van een goed voorbeeld van samenwerking tussen de palliatieve zorg en dementiezorg. Deze prettig leesbare handreiking beschrijft hoe de integrale palliatieve zorg voor mensen met dementie kan verbeteren door verbinding te leggen tussen twee zorgketens. Het document biedt verschillende mogelijkheden om binnen je eigen regio met de verbinding aan de slag te gaan en te werken aan betere afstemming, overdracht en samenwerking om de (palliatieve) zorg voor mensen met dementie te verdiepen en te verbeteren. Ook de samenwerking tussen de ketenzorg dementie Waardenland en het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland wordt als goed voorbeeld genoemd.

De handreiking is hier te downloaden: handreiking zo verbindt u palliatieve zorg en dementie 

Palliatieve zorg en COPD
Jaarlijks sterven er in Nederland ongeveer 8.000 mensen aan de gevolgen van COPD. Om de zorg aan deze doelgroep te verbeteren is nu de richtlijn “palliatieve zorg voor mensen met COPD” uitgebracht. Uit onderzoek naar palliatieve zorg voor mensen met COPD is gebleken dat deze vorm van zorg minder goed georganiseerd blijkt te zijn dan bijvoorbeeld de palliatieve zorg voor mensen met kanker. Daarnaast was er voor deze groep patiënten nog geen richtlijn. Daar is nu verandering in gekomen met het uitbrengen van de richtlijn “palliatieve zorg voor mensen met COPD”. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep van de Long Alliantie Nederland. Het voornaamste doel van de richtlijn is het bevorderen van goede palliatieve zorg bij mensen met COPD. De richtlijn palliatieve zorg voor mensen met COPD biedt de zorgverleners een handvat om de inhoud van de zorg te verbeteren en te optimaliseren. Van groot belang is dat in de richtlijn duidelijk aandacht besteed wordt aan het patiëntenperspectief. Dit is omdat in deze fase van de ziekte de wensen van de patiënt om wel of niet een intensieve behandeling te ondergaan zonder (blijvend) effect van groot belang zijn voor het verdere behandelproces. De richtlijn biedt hiermee verschillende invalshoeken binnen de behandeling van palliatieve zorg voor mensen met COPD. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een plan om de richtlijn zo goed mogelijk te implementeren in de dagelijkse praktijk.

De richtlijn palliatieve zorg voor mensen met COPD en een samenvatting hiervan zijn binnenkort bestelbaar, maar nu al te downloaden:

Richtlijn Palliatieve Zorg bij COPD

Samenvatting Richtlijn Palliatieve Zorg bij COPD