Richtlijnen en protocollen zijn een hulpmiddel om systematisch te handelen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het zijn landelijk geldende, vakinhoudelijke aanbevelingen voor optimale zorg voor een patiënt. Ze bieden artsen en andere zorgverleners ondersteuning bij de klinische besluitvorming. Tegenwoordig worden de aanbevelingen in de richtlijnen zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd (evidence based). Het gaat om tijdsgebonden documenten. De richtlijnen worden ontwikkeld door Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) Samen met professionals met specialistische kennis van de palliatieve zorg zijn 40 richtlijnen palliatieve zorg ontwikkeld. Dit zijn symptoomrichtlijnen, maar ook richtlijnen over palliatieve zorg bij dementie, hartfalen en ALS.

Zorgpad Stervensfase

Het Zorgpad Stervensfase is een instrument voor het leveren van goede palliatieve zorg. Het is een zorgdossier, een checklist en een evaluatie-instrument in één. Het is een hulpmiddel om de kwaliteit van zorg, de communicatie met de patiënt en diens naasten en de samenwerking tussen zorgverleners te waarborgen.

Uit onderzoek blijkt dat het Zorgpad Stervensfase:

Het Zorgpad Stervensfase kan gebruikt worden in de thuissituatie door huisartsen en thuiszorgmedewerkers, in het hospice, het ziekenhuis, het verpleeghuis en het verzorgingshuis. Het Zorgpad is ontwikkeld door Integraal Kankercentrum Nederland en het Erasmus MC in Rotterdam. Kijk voor meer informatie op www.zorgpadstervensfase.nl.

Richtlijn delier

De Transmurale Richtlijn Delier is opgebouwd volgens een aantal kernpunten: de definitie en oorzaak van delier, risicofactoren, verschijningsvormen, symptomen, vaststelling van delier, behandeling, interventies, preventie/voorkomen van herhaling en nazorg.
Het is een transparante, compacte en toch prettig leesbare richtlijn voor medewerkers in de VVT, die natuurlijk ook gebruikt kan worden door medewerkers in het ziekenhuis. Bovendien is deze richtlijn niet alleen geschikt voor toepassing bij cliënten in de palliatieve fase; alle patiënten binnen het ziekenhuis en de VVT-scope die verdacht worden van delier zijn met de informatie uit de richtlijn gebaat.

De Richtlijn Delier is hier te downloaden.

De folder over Delier is hier te downloaden

De flyer over Delier is hier te downloaden