Het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland stelt zich ten doel “het verlenen van palliatieve terminale zorg in een geïntegreerd samenwerkingsverband vanuit bestaande zorgvoorzieningen”. Vanuit deze doelstelling is het van belang om de toegankelijkheid van palliatieve zorg te optimaliseren. Daarnaast moet zo optimaal mogelijk tegemoet gekomen worden aan de kwaliteit van de palliatief terminale zorgverlening van de individuele zorgvrager en diens naasten en aan de (realiseerbare) wensen en behoeften van de zorgvrager, binnen de mogelijkheden van de verblijfplaats van de zorgvrager. De professionals binnen het netwerk gebruiken hun kennis en kunde om gesprekspartner te zijn voor de zorgvrager en diens naasten.

Het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) hanteert de definitie van palliatieve zorg zoals deze is opgesteld door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO 2002).
“ Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en het verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en het behandelen van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. “

De participerende instellingen streven ernaar om de cliënten op de plaats van hun voorkeur de palliatieve, terminale fase te laten doorlopen. Indien dit niet mogelijk is moet de continuïteit van zorg gewaarborgd zijn. Door een goede afstemming en coördinatie van zorg binnen en buiten het netwerk moet de overgang naar de verschillende zorgplekken soepel verlopen.

Het NPZ wil een bestaand en erkend Netwerk zijn toegankelijk voor ieder die meer wil weten over kennis en kunde rondom palliatieve zorg. Het netwerk staat garant voor een voldoende mate van spreiding, uitwisseling en het benutten van kennis om de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren. Samenwerking en daarbij gebruik maken van elkaars aanwezige kennis is daarbij onontbeerlijk. Binnen het netwerk is men gericht op het signaleren van knelpunten in palliatieve zorg en op het gezamenlijk aanpakken van deze knelpunten. Het netwerk is onafhankelijk, zij brengt aanbieders op het gebied van palliatieve zorg bij elkaar om uiteindelijk het gezamenlijke belang voorop te stellen.