Verbinden, uitwisselen, versterken

De missie van consortium palliatieve zorg Zuidwest Nederland is dat elke cliënt in de regio Zuidwest Nederland die dat nodig heeft kwalitatief hoogstaande palliatieve zorg ontvangt gebaseerd op de laatste inzichten ongeacht de setting waar zij/hij verblijft.

Het consortium palliatieve zorg Zuidwest Nederland is een samenwerkingsverband tussen het expertisecentrum palliatieve zorg Erasmus, het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) en acht netwerken palliatieve zorg: Stadsgewest Breda, Midden Brabant, Waardenland, Rotterdam en omstreken, Nieuwe Waterweg Noord, Bergen op Zoom Tholen Roosendaal, Zeeland en Zuid-Hollandse Eilanden.

Andere samenwerkingspartners zijn de Hogescholen Rotterdam, Breda, Zeeland, afdeling Huisartsgeneeskunde Erasmus MC en Zorgacademie Erasmus MC.

Iedere partij heeft zijn eigen rol binnen het consortium op basis van aanwezige expertise.

Consortium palliatieve zorg Zuidwest Nederland heeft gekozen voor een organisatiestructuur met korte lijnen: een dagelijks bestuur (DB) bestaande uit vertegenwoordigers van de netwerken, het IKNL en het expertisecentrum palliatieve zorg Erasmus. De twee kwartiermakers, Arianne Brinkman en Conny Bouwer, maken de verbinding met alle samenwerkingspartners en de drie werkgroepen die werken met een opdracht vanuit het DB.

Verbinding met de praktijk

Het consortium hecht grote waarde aan het leggen van een verbinding met de dagelijkse praktijk van de palliatieve zorg. Zij wil dit onder meer bereiken door het uitvoeren van relevante (onderzoeks)projecten, het actief onderhouden van contacten met coördinatoren en voorzitters van de netwerken palliatieve zorg en samenwerkingspartners. Belangrijke activiteiten vanuit het consortium zijn het brengen van werkbezoeken, het maandelijks uitbrengen van een nieuwsbrief ‘Nieuwsflits’, het geven van presentaties op scholingsdagen, en het actief betrekken van samenwerkingspartners.

Samenwerking tussen mensen heeft verbinding nodig van ideeën, ervaringen en gevoelens. Deze verbinding komt tot stand in woorden en daden.

Kennis delen

Jaarlijks worden twee consortiumdagen georganiseerd om alle leden te informeren over de voortgang en ze te betrekken bij de volgende stappen die binnen het consortium worden gezet. Belangrijke onderwerpen zijn het delen van de kennis en ervaringen vanuit de verschillende gremia binnen het consortium. Het uitgangspunt is dat de deelnemers met nieuwe inspiratie en handvatten naar huis gaan.

Een andere vorm van kennis delen is een mogelijk op te richten helpdesk op het gebied van onderzoek voor bijvoorbeeld toekomstige Palliantie aanvragen, een suggestie vanuit één van de netwerken.

Landelijk wordt de kennis op een actieve wijze gedeeld met de andere consortia in LOCo verband. Het LOCo is een afstemmingsoverleg tussen de zeven consortia palliatieve zorg, het IKNL en Stichting Fibula.

De mensen

Samenwerking tussen mensen heeft verbinding nodig van ideeën, ervaringen en gevoelens. Deze verbinding komt tot stand in woorden en daden.

Projecten

Een van de gesignaleerde knelpunten binnen de palliatieve zorg is de discontinuïteit in de keten door onvoldoende transmurale samenwerking en overdracht. Dit onderwerp is door het consortium opgepakt en vertaald naar een door het gehele consortium gedragen projectvoorstel ‘Transmurale palliatieve zorg in Zuidwest Nederland: een regionaal leer- en verbeterprogramma’ binnen Palliantie. Meer dan zorg’. Hierbij wordt uitgegaan van het projectmatig doorontwikkelen van veelbelovende initiatieven binnen de acht netwerken op basis van gezamenlijk gedragen kaders en uitgangspunten.

Palliantie Ronde 2015

Er zijn vier projecten binnen het Consortium gehonoreerd door ZonMw, te weten:

Projecten waarbij het Consortium mede aanvrager is:

Structuur

Krachten bundelen en inspiratie
De regio kent een jarenlange geschiedenis van een goede samenwerking tussen de netwerken, het IKNL en het expertisecentrum. De stap naar consortiumvorming werd vanaf het begin gezien als een stap naar verbinden, uitwisselen en versterken. Door de netwerken is in 2014 een analyse van knelpunten gemaakt. Deze worden aangepakt in de cyclus van kennisontwikkeling (onderzoek), kennisdeling en –verspreiding (onderwijs) en kennistoepassing (implementatie in de praktijk). De knelpunten worden gebruikt als uitgangspunten voor de drie werkgroepen Zorg, Onderwijs en Onderzoek. Deze zullen nagaan welke oplossingsstrategieën er binnen of buiten het consortium voorhanden zijn en brengen hun eigen prioritering aan in de knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen.

De werkgroepen bestaan uit leden van de netwerken, het IKNL en het expertisecentrum.

Daarnaast is er een Patiënten en Naasten Adviesraad, bestaande uit (vertegenwoordigers) van patiënten en naasten, met o.a. een vertegenwoordiger uit de Nederlandse Patiënten Vereniging, die wordt betrokken bij alle fasen van de (onderzoeks)projecten. Tevens worden er een drietal focusgroepbijeenkomsten voor huisartsen georganiseerd.