2014:
Voor patiënten met (zeer) ernstig chronisch longlijden is het vaak lastig om naar de spreekuren in het ziekenhuis te komen. Uit onderzoek is nu gebleken dat begeleiding thuis door longverpleegkundigen van de thuiszorg, in nauwe samenwerking en afstemming met het Albert Schweitzer ziekenhuis, leidt tot een hoge tevredenheid van patiënten.

Een onderzoek onder 340 longpatiënten heeft een aantal mooie resultaten laten zien:

Het gemiddelde rapportcijfer wat de respondenten geven aan de begeleiding door de longverpleegkundigen thuis is een 8,6!

Natuurlijk zijn er uit het onderzoek ook verbeterpunten naar voren gekomen. Enerzijds gaat het dan om een nóg betere afstemming tussen de thuiszorg en het ziekenhuis; anderzijds om het realiseren van nóg meer betrokkenheid van mantelzorgers en naasten in deze chronische zorg.

2013: Richtlijn Palliatieve Zorg bij ernstig COPD
In 2013 is de ‘Richtlijn Palliatieve Zorg bij ernstig COPD’ van het Longfonds verschenen. Nettty de Graaf en Elly Jordens, de twee verpleegkundig specialisten Longgeneeskunde uit het ASz, hebben de inhoud van deze landelijke richtlijn samen bijna helemaal voor hun rekening genomen. Ook hebben zij vier van hun patiënten aangedragen die figureren in het boekwerk.
De map bevat op de patiënt toegesneden informatie, variërend van ‘hoe houd ik mijn conditie op peil?’ tot ‘wat is beademing?’. Er zit ook een persoonlijk plan in dat patiënten kunnen invullen, waardoor inzicht kan ontstaan in het ziekteverloop. De map is tot stand gekomen met medewerking van Angelique de Wit, netwerkcoördinator bij het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland.

2013: Longpunten Dordrecht en Gorinchem geopend
In maart 2013 zijn er longpunten geopend in Dordrecht en Gorinchem. Het longpunt is een ontmoetingsplaats voor patiënten met een chronische longaandoening, waar onderling ervaringen kunnen worden uitgewisseld en waar informatie kan worden verkregen.

2012: Implementatie exacerbatie actie plan
Naar aanleiding van het afstudeeronderzoek voor de opleiding tot nurse practitioner (2011) heeft Elly Jordens een individueel exacerbatie actieplan ontworpen, wat in 2012 geïmplementeerd wordt binnen Reload.

2012: Implementatie zakkaart angst- en depressieve klachten bij ernstig COPD
Naar aanleiding van het afstudeeronderzoek voor de opleiding tot nurse practitioner (2011) heeft Netty de Graaf een zakkaart voor het signaleren, behandelen en begeleiden van angst- en depressieve klachten bij ernstig COPD ontworpen, wat in 2012 geïmplementeerd wordt binnen Reload en tevens landelijk verspreid wordt.

2012: Onderzoek Capalca: casemanagement in de palliatieve zorg
Omdat casemanagement een vrij nieuw verschijnsel is in de palliatieve zorg, is nog niet veel bekend over de effecten en de beste manier om dit uit te voeren. Het EMGO+ instituut (onderdeel van VU medisch centrum) i.s.m. de Radboud Universiteit Nijmegen doen daarom onderzoek hier naar. Zij willen inzicht krijgen in hoe dit wordt uitgevoerd en welke effecten het heeft en willen een blauwdruk van een zorgstandaard voor palliatieve zorg ontwikkelen.
Het onderzoek betreft veel oncologische zorg; echter ook de chronische zorg wordt erin meegenomen. Vanuit de landelijke COPD zorg is Reload het enige team dat in dit onderzoek meedoet. Longverpleegkundigen wordt gevraagd formulieren in te vullen over patiënten / verwijzing / etc. Het onderzoek zal tot 2013 lopen.

2012: Onderzoek naar de rol van hoop bij ernstig ziek zijn
Ongeneeslijk zieke mensen maken allerlei veranderingen door. Hoop speelt in hun ziekteproces een belangrijke rol. Het is echter niet bekend hoe hun artsen, verpleegkundigen en naaste familieleden omgaan met deze hoop. Vanuit het AMC wordt onderzoek gedaan naar de rol van hoop bij ernstig ziek zijn. Dit onderzoek wordt gesubsidieerd vanuit ZonMW.
Door middel van interviews wordt gekeken welke rol hoop, of het ontbreken daarvan, speelt bij de patiënt en hoe naasten en zorgverleners daarmee omgaan. Het onderzoek zal resulteren in wetenschappelijke artikelen, praktische handvaten voor zorgverleners, een eventuele bijstelling van richtlijnen en bijdragen aan medisch onderwijs.
Vanuit Reload zijn een aantal patiënten benaderd mee te doen aan dit onderzoek. Longverpleegkundigen kunnen hiervoor ook geïnterviewd worden.

2009: De longverpleegkundigen zijn uitgenodigd bij minister Klink (VWS) voor een presentatie over Reload

2008: De longverpleegkundigen van Reload hebben een presentatie mogen geven aan minister Hoogervorst (VWS)

2007: Anna Reynvaan Praktijk Prijs vanuit het AMC, voor beste verpleegkundigen praktijk prijs

2003: Jan Bastiaanse Prijs vanuit LEEV, voor beste verpleegkundige innovatie