Reload is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties in de regio. Het Albert Schweitzer ziekenhuis en de thuiszorginstellingen Internos, Rivas Zorggroep en Aafje werken sinds 2003 samen in de zorg aan patiënten met (zeer) ernstig COPD en hun naasten.

In januari 2017 is de stuurgroep Reload bijeen gekomen en is afgesproken de samenwerking binnen Reload voort te zetten en daarnaast verder te intensiveren. De voortzetting van de samenwerking tussen de longafdeling van het Albert Schweitzer Ziekenhuis en de thuiszorgorganisaties Rivas, Internos en Aafje is vastgelegd in een geactualiseerde Samenwerkingsovereenkomst.

Ook zijn afspraken gemaakt over het verder optimaliseren van de onderlinge informatie-uitwisseling via een gedeeld patiëntendossier en het beveiligd appen via Siilo.

Daarnaast hebben deze partijen afgesproken om gezamenlijk de schouders te gaan zetten onder een innovatief project binnen de leertuin Zorgvernieuwing. Het gaat om het project longchirurgie waarbij patiënten voor en na een longoperatie deskundige begeleiding krijgen van het team van longverpleegkundigen. Hierdoor kan men eerder en beter thuis herstellen. Klik hier voor meer informatie over dit project.