29 mei 2018

Denktank Palliatieve Netwerkzorg van start. De opdracht: in 2018 een toekomstvisie op de netwerken palliatieve zorg ontwikkelen en een daarbij passende financieringsregeling voorstellen.

De netwerken palliatieve zorg zijn belangrijk voor goede informatie, samenwerking, coördinatie, signaleren van knelpunten en kwaliteitsborging van de regionale palliatieve zorg. Er is nu een Kwaliteitskader Palliatieve Zorg, maar omdat palliatieve zorg altijd interdisciplinair is en zich vaak tussen verschillende organisaties en lijnen afspeelt, gaat het niet vanzelf goed vanuit de behoeften van de cliënt en zijn naasten. De huidige netwerken palliatieve zorg spelen daarin een belangrijke rol.

In februari 2018 kwam de landelijke Denktank Palliatieve Netwerkzorg voor het eerst bij elkaar. Deze denktank is door Stichting Fibula opgericht met financiering van het ministerie van VWS.. De opdracht: in 2018 een toekomstvisie op de netwerken palliatieve zorg ontwikkelen en een daarbij passende financieringsregeling voorstellen.

In de huidige situatie ontvangen de netwerken palliatieve zorg subsidie van VWS. Deze regeling loopt tot en met 2020. Er bestaat behoefte aan structurele financiering van palliatieve netwerkzorg, zowel bij VWS als bij de netwerken zelf. Uit een onderzoek is gebleken dat er op dit moment niet direct een logische financieringsvorm kan worden gevonden. Financiering vanuit de ZWV is bijvoorbeeld niet helemaal passend en logisch, omdat een deel van palliatieve zorg (en dus ook de netwerkfunctie) valt onder de WLZ of de WMO. De consequenties van een nieuwe regeling voor de netwerken moeten daarom goed worden doordacht”.

Het veld betrekken
Bij de samenstelling van de Denktank is niet zozeer gedacht in ‘partijen’ maar wel aan de expertise die nodig is om antwoord te kunnen geven op de vraag. Men wil graag nadenken over innovatieve modellen en organisatievormen en de daarvoor benodigde bekostiging van palliatieve netwerkzorg die recht doen aan het nieuwe kwaliteitskader. Uiteraard maken men daarbij wel gebruik van bestaande kennis en ervaringen”. De denktank vindt het belangrijk het veld te betrekken en geeft stakeholders de mogelijkheid mee te denken. Er worden twee consultatierondes georganiseerd waarvoor diverse stakeholders worden uitgenodigd. In juni is eerste consultatieronde, dan vraagt men stakeholders om ideeën aan te dragen. De tweede consultatieronde is in het najaar en dan wil men een conceptadvies voor leggen.

De denktank komt in 2018 vijf à zes keer bij elkaar. Het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg, waarin beschreven staat wat goede palliatieve zorg is, vormt het uitgangspunt.

De leden van de denktank:

Janneke van Vliet, voorzitter
Ilse Raats, projectleider
Jolanda Roelands, projectdirecteur Fibula
Gert van Dooren, bestuurslid Fibula en voorzitter Netwerk Palliatieve Zorg Nieuwe Waterweg Noord
Wies Wagenaar, Coördinator Netwerk Palliatieve Zorg regio IJssel-Vecht en noordoost Overijssel, voormalig algemeen coördinator MCC Flevoland
Manon Boddaert, Medisch adviseur IKNL, projectleider Kwaliteitskader Palliatieve Zorg
Saskia Teunissen, Hoogleraar Hospicezorg UMC Utrecht en directeur hospice Demeter
Jannie Oskam, perspectief van patiënten en naasten
Marius Buiting, Adviseur kwaliteit van zorg
Mike Leers, voormalig bestuursvoorzitter CZ en voormalig bestuurslid Zorgverzekeraars Nederland
Stan van den Buijs, huisarts en mede initiatiefnemer ‘Het roer moet om’