29 augustus 2017

Op 11 juli jl. heeft een afvaardiging van Drechtzorg met de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) gesproken over het toezicht op netwerkzorg in de wijk. De nadruk lag hierbij op de kwetsbare ouderen.

Nu het zorglandschap verandert, past de IGZ haar toezicht hierop aan, waarbij het perspectief van de cliënt/patiënt het uitgangspunt is. Dat sluit goed aan bij de visie van Drechtzorg. Omdat uitwisseling over de veranderingen in het zorglandschap en in het toezicht interessant zou kunnen zijn voor een bredere groep binnen Drechtzorg en binnen de Rijksinspecties is het idee ontstaan om een rondetafelgesprek te organiseren.Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hier downloaden. Tijdens de bijeenkomst zijn ook enkele presentaties gegeven. Ook deze zijn in te zien:

Presentatie Drechtzorg: Welkom bij werkbezoek IGZ netwerkzorg in de wijk

Presentatie DG&J: Toezicht aansluiten bij rijksinspecties

Presentatie IGZ: Toezicht op Netwerkzorg Thuis

Het in het verslag genoemde afsprakenkader vindt u hier: Afsprakenkader en draaiboeken

Als laatste een kort dankwoord van de initiator van deze bijeenkomst namens de IGZ, Heleen Buijze:

Namens de Inspectie voor de Gezondheidszorg wil ik Drechtzorg hartelijk bedanken voor het organiseren van het ronde tafelgesprek op 11 juli jl. Rivas bedank ik hartelijk voor de ontvangst op deze levendige locatie, midden in de wijk. De plek paste goed bij het thema van de middag: toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk. Dat we op 11 juli met zo’n grote groep mensen waren, zegt iets over het belang van dit thema.
Mijn collega-inspecteurs en ik hebben de uitwisseling van informatie en de discussie ervaren als open, maar ook als zoekend. Het is duidelijk dat thema’s als coördinatie van netwerkzorg, informatie-uitwisseling tussen zorg- en hulpverleners en samenwerking tussen toezichthouders nog niet zijn uitgekristalliseerd. Het veranderend zorglandschap levert veel nieuwe vragen, niet alleen voor zorg- en hulpverleners, ook voor toezichthouders.
Wij gaan hiermee verder door het toetsingskader voor het toezicht op netwerkzorg thuis te evalueren op basis van onze ervaringen bij het onderzoek in Houten. En daarin betrekken we ook de discussie die we op 11 juli met jullie hebben gevoerd. We verwachten nog dit jaar een aangepast toetsingskader te kunnen publiceren, dus houd de website van de IGZ in de gaten: www.igz.nl.