26 oktober 2017

Antibioticaresistentie (ABR) veroorzaakt een groeiend (inter)nationaal gezondheidszorgprobleem. Infecties door bacteriën die resistent zijn tegen de beschikbare antibiotica, in het bijzonder de bacteriën die als Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO) te boek staan, leiden doorgaans tot langere ziekteduur, hebben een slechtere prognose, en behandeling gaat gepaard met hogere economische en maatschappelijke kosten. Als we niets doen, dreigen er in 2050 meer mensen te sterven aan antibioticaresistentie dan aan kanker. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling.

Het ministerie van VWS wil ontwikkeling van antibioticaresistentie een halt toeroepen. Zij vraagt daarom om regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie te vormen: door samenhang en samenwerking te creëren tussen de 1e-lijnszorg, 2e-lijnszorg, langdurige zorg en de publieke gezondheidszorg, kan de antibioticaresistentie in Nederland worden teruggedrongen. VWS verbindt elf taken aan het ABR-netwerk. Deze elf taken gaan over preventie: zowel infectiepreventie als preventie van antibioticaresistentie.

Er zijn in Nederland 10 regionale netwerken. Onze regio valt onder het ABR-netwerk Zuidwest Nederland. In de vorming van het zorgnetwerk ABR binnen subregio Zuid-Holland Zuid vervult de GGD ZHZ een initiërende en verbindende rol, in nauwe samenspraak met het RLM. We hopen dat de ziekenhuizen, de V&VT-sector, gehandicapteninstellingen, revalidatiecentra, laboratoria, huisartsen en apotheken bereid zijn om samen te gaan werken in een netwerk. Waarbij we de reeds bestaande samenwerkingen graag benutten.

De GGD gaat contact opnemen met de bestuurders van de vijftig zorginstellingen in Zuid-Holland Zuid, zo ook van de leden van Drechtzorg, om in gesprek te kunnen gaan over de volgende onderwerpen:

De vraag aan de bestuurder zal zijn met welke personen uit uw instelling over dit onderwerp een vervolggesprek kan worden gevoerd.

Het bestuur van Stichting Drechtzorg onderschrijft het belang om in Zuid-Holland Zuid in gezamenlijkheid aan dit vraagstuk (verder) te werken. Via deze nieuwsbrief zullen wij u verder op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen het netwerk en de activiteiten zoals netwerkbijeenkomsten, symposia e.d. die georganiseerd gaan worden. Wilt u na het lezen van dit artikel nu al meedenken en informatie ontvangen? Of heeft u concrete ideeën voor een bijeenkomst of een project? Graag! Neemt u dan contact op met: Erika Kuilder, programmamanager zorgnetwerk ABR bij de GGD: 078-7703317 of e.kuilder@dienstgezondheidjeugd.nl.

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen wij u naar deze memo.